DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentsel Planlama ve Tasarım * P   353 5 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Faruk ALTUNKASA
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.CENGİZ USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kentsel tasarım disiplininin tanıtılması, bu alandaki temel konuların ve güncel yaklaşımların anlatılması bu bağlamda kentsel mekanların tasarlanma ilkelerinin benimsetilmesi dünyamızda ve ülkemizde kullanılan kentsel planlama ve tasarım teknikleri ile trafik sorunları ve çözüm ilişkilerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği
Kentsel tasarım disiplini, bu alandaki temel konuların ve güncel yaklaşımların kentsel mekanların tasarlanma ilkeleri, dünyamızda ve ülkemizde kullanılan kentsel planlama ve tasarım teknikleri ile trafik sorunları ve çözüm ilişkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmar Mevzuatına Giriş: Genel Kavramlar ve Tanımlar, Soyut Kavramlar Kamu yararı ve mülkiyet hakkı, Somut Kavramlar: Planlama Kanunları ve Yönetmelikler yok
2 İmar Mevzuatı: Genel Kavramlar ve Tanımlar, Planlamada Kullanılan Birimler İmar Düzeni ve plan Notları Ders notundaki ilgili konular
3 Ölçme Bilgisi: Genel Kavramlar ve Tanımlar, Kadastro, tapu, plan, ölçek, pafta harita, şev, yar, eşyükselti eğrisi Ders notundaki ilgili konular
4 Kentsel Tasarım Öğeleri: Açık ve Yeşil Alanlar Ders notundaki ilgili konular
5 Kentsel Tasarım Öğeleri:Yeşil alan planlama ilkeleri Kentsel yeşil alanların sınıflandırılması, tasarım ilkeleri ve standartları: konut bahçeleri, çocuk bahçeleri, okul bahçeleri, mahalle parkları, spor alanları Ders notundaki ilgili konular
6 Kentsel Tasarım Öğeleri:Yeşil alan planlama ilkeleri Kentsel yeşil alanların sınıflandırılması, tasarım ilkeleri ve standartları: meydanlar, semt parkları, kent parkları, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, bölge parkları Ders notundaki ilgili konular
7 Ara sınav Sınava hazırlanmak
8 Kentsel Tasarım Öğeleri:Yeşil alan planlama ilkeleri Kentsel yeşil alanların sınıflandırılması, tasarım ilkeleri ve standartları: refüjler, yaya yolları, yaya aksları, yaya bölgeleri, bisiklet yolları, mezarlıklar Ders notundaki ilgili konular
9 Kentsel Tasarım Öğeleri:Yeşil alan planlama ilkeleri Kentsel yeşil alanların sınıflandırılması, tasarım ilkeleri ve standartları: Kentsel yeşil alan sistemleri-yeşil kuşak-yeşil kama-yeşil örgün Ders notundaki ilgili konular
10 Kent mobilyaları ve kent kimliği Ders notundaki ilgili konular
11 Kentsel Tasarım Öğeleri: Açık alanlar ile binaların ilişkileri ve Kentsel İmaj Noktaları Ders notundaki ilgili konular
12 Kentsel Tasarım Öğeleri: Açık alanlar ile binaların ilişkileri ve Kentsel İmaj Noktaları Ders notundaki ilgili konular
13 Kentsel Tasarım Öğeleri: Kitle ulaşımı, Özel Araçlar, otoparklar ve mekanda yer seçimleri Ders notundaki ilgili konular
14 Proje Tartışmaları Eskiz çalışmaları
15 Proje Tartışmaları Eskiz çalışmaları
16-17 Yıl Sonu Sınavı Sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar