DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Hukuku * TEP   382 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.MÜGE DAVRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların gerek birbirleriyle, gerekse toprak mülkiyet sisteminden kaynaklanan hukuki sorunlarına teorik düzeyde bakış açısı kazandırmak; tarımsal üretimin temel ögesi olan toprak ve bunun dışında mera, su, çevre, orman ve tarım işçileri ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hukuk ve Tarım Hukuku üzerine genel bilgiler; Toprak hukukunun tarihi gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi); Tarım Hukuku yönünden medeni kanun (Ayni hak; taşınır-taşınmaz eşyalar, zilyedlik, tapu sicili, mülkiyet kavramı, taşınmaz mülkiyetin kazanılması-kaybedilmesi vb. kurallar); Tarım hukuku yönünden borçlar kanunu (Ürün ve adi kira, kiracılık ve ortakçılık ile ilgili kurallar); Ülkemizdeki başlıca reform çalışmaları kapsamında kamulaştırma, toprak dağıtımı (Çiftçilerin seçimi, toprak genişliği, devralma bedeli vb. yasal düzenlemeler); Arazi toplulaştırması; Çeşitli ülkelerde tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ve bunu önleyici yasal düzenlemeler; Mera hukuku; Sular hukuku; Tarım işçileri ve çalışma koşulları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuk ve Tarım Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler Ders notu ve önerilen kaynaklar
2 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi) Ders notu ve önerilen kaynaklar
3 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar
4 Tarım Hukuku Yönünden Medeni Kanun Ders notu ve önerilen kaynaklar
5 Tarımsal İşletmeler için Özel Miras Kuralları ve Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu Ders notu ve önerilen kaynaklar
6 Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar
7 Ülkemizdeki Başlıca Toprak ve Tarım Reformu Çalışmaları Ders notu ve önerilen kaynaklar
8 Arazi Toplulaştırması Ders notu ve önerilen kaynaklar
9 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Bunu Önleyici Yasal Düzenlemelerin Çevre Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklar
10 Mera Hukuku, Sular Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar
11 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar
12 Çevre Hukuku, Orman Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar
13 Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları Ders notu ve önerilen kaynaklar
14 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar
15 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar
16-17 Final Sınavı Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar