DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Analizi 2 * P   352 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan ALPHAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAKAN ALPHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevresel kaynaklara ait peyzaj düzeyinde bilginin bilgi teknolojilerine dayalı veri toplama ve değerlendirme araç ve yöntemleri ile üretilmesi, peyzaj paternleri ve peyzajda meydana gelen süreçlerin, peyzaj karakterizasyonu ve değişim tespiti yolu ile anlaşılması
Dersin İçeriği
Peyzaj analizinde bilgi teknolojilerine dayalı veri toplama ve değerlendirmenin genel kapsamı. Arazi örtüsü ve alan kullanımı kavramları ve bu kavramların doğal ve antropojenik güçlerle ilişkisi. Sayısal veri setleri, peyzaj analizinde farklı tür ve ölçeklerdeki verilerin kullanımını belirleyen noktalar. Yersel analiz: yerel, bölgesel ve küresel düzeyde analiz: gereksinimler, avantajlar, kısıtlar. Çevrenin peyzaj düzeyindeki biyofiziksel özelliklerinin tanımlanmasında kullanılan anahtarlar: bitki örtüsü, insan yapısı unsurlar, jeomorfolojik ve hidrolojik birimler. Kategorik tanımlama: Sınıflama şemaları: FAO LCCS, CORINE Arazi Örtüsü (CLC), C-CAP, vb. Peyzaj patern analizleri: parça, sınıf ve peyzaj düzeyindeki metrikler. Bilgisayar ortamında uygulamalı çalışma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Peyzaj analizinde bilgi teknolojilerine dayalı veri toplama ve değerlendirmenin genel kapsamı.
2 Arazi örtüsü ve alan kullanımı kavramları ve bu kavramların doğal ve antropojenik güçlerle ilişkisi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Sayısal veri setleri, kaynak analizinde farklı tür ve ölçeklerdeki verilerin kullanımını belirleyen noktalar Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Yersel analiz: yerel, bölgesel ve küresel düzeyde analiz: gereksinimler, avantajlar, kısıtlar Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
5 Çevrenin peyzaj düzeyindeki biyofiziksel özelliklerinin tanımlanmasında kullanılan anahtarlar: bitki örtüsü, insan yapısı unsurlar, jeomorfolojik ve hidrolojik birimler Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Kategorik tanımlama: Sınıflama şemaları: FAO LCCS, CORINE Arazi Örtüsü (CLC), C-CAP, vb. Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
7 Kategorik detaylandırma: Sınıflama şemaları: FAO, CORINE Arazi Örtüsü (CLC), C-CAP, vb. Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Arazi örtüsü ve alan kullanımlarının haritalanması, geleneksel ve modern yaklaşımlar Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Arasınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları, ders notları ve önerilen yardımcı kaynaklardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Peyzaj patern analizleri: parça, sınıf ve peyzaj düzeyindeki metrikler. Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Peyzaj kompozisyon ve konfigürasyon metrikleri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Peyzaj kompozisyon ve konfigürasyon metrikleri Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Biyoçeşitlilik indisleri (ör: Shannon ve Simpson çeşitlilik indisleri) Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
14 Bilgisayar ortamında uygulamalı çalışma İlgili görüntü işleme ve veri analizi yazılımlarını başlangıç düzeyinde tanıma
15 Mikro Projelerin Sunumu Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yıl sonu sınavına kadar işlenmiş konuları, ders notları ve önerilen yardımcı kaynaklardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar