DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stüdyo I * PM   445 7 4 5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Faruk ALTUNKASA
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.CENGİZ USLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBERRİN SİREL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı kapsam ve ölçekte ayrıntılı peyzaj tasarımları gerektiren bir alanda, belirlenmiş bir gereksinim izlencesi ve sunulan koşullar yönünde, belirli bir zaman diliminde istenilen ürünü seçenekli olarak ortaya koyabilme, sunabilme ve savunabilme
Dersin İçeriği
Tasarım stüdyosu çalışmalarını kapsayan bu derste, Çukurova bölgesindeki herhangi bir kentin nazım imar planında aktif yeşil alan ya da rekreasyon alanı olarak ayrılmış bir alanda (80-120 dekar), ilgili yerel yönetim ile işbirliği içersinde ayrıntılı tasar çalışmaları yapılmaktadır. Tasar paketi kapsamında; konum, işlev, ilişki ve sorun tanımlamaları (1/2000-1/1000), konu, amaç ve ereğin belirlenmesi, gereksinim izlencesinin düzenlenmesi, alan gözlem ve inceleme bulgularının çizgisel ve yazılı anlatımı, kavramsallaştırma çalışmaları ve kavramsal tasar seçeneklerinin geliştirilmesi (1/1000), seçilen kavramsal tasar üzerinde biçimlendirme çalışmaları ve ön tasarın oluşturulması (1/500), ön tasar kararları yönünde alan düzeltimi ve yeniden biçimlendirme çalışmaları, yapısal ve bitkisel tasar çalışmaları, ön tasardan seçilmiş alanda ayrıntılı yapısal ve bitkisel tasar çalışmaları (1/200), tasar ölçülendirme çalışmaları, peyzaj yapı ve donatılarının ayrıntı çizimlerinin oluşturulması, kesit ve görüngülerin hazırlanması, sunu çalışmaları ve tasar yazanağının oluşturulması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alanın Tanımlanması, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi yok
2 Gereksinim İzlencesinin Hazırlanması ve Kavramsal Tasar Çalışmaları (Ölçek 1/1000) Alan İnceleme raporunun hazırlanması
3 Kavramsal Tasar Çalışmaları (Ölçek 1/1000) Kavramsallaştırmaya ilişkin eskiz çalışmaları
4 Ön Tasar Çalışmaları (Ölçek 1/500) Farklı tasar seçeneklerine ilişkin eskiz çalışmaları
5 Ön Tasar Çalışmaları-Biçimlendirme (Ölçek 1/500) Eskiz çalışmaları ve biçim geliştirme
6 Ön Tasar Çalışmaları-Biçimlendirme (Ölçek 1/500) Eskiz çalışmaları ve biçim geliştirme
7 A R A S I N A V Sınava hazırlanmak
8 Alanın Yeniden Biçimlendirilmesi Çalışmaları ve Bitkilendirme Ana Tasarına Giriş (Ölçek 1/500) Eşyükselti eğrilerinin alan kullanımlarının gerektirdiği biçimde düzenlenmesi ve bitkilendirme ön çalışması
9 Bitkilendirme Ana Tasarı Çalışmaları (Ölçek 1/500) Bitkisel tasarım modelinin geliştirilmese
10 Ayrıntılı Tasar Çalışması (Ölçek 1/200) Yapısal ögelere ilişkin ön çalışmalar
11 Ayrıntılı Tasar Çalışması (Ölçek 1/200) Yapısal ögelere ilişkin ön çalışmalar
12 Peyzaj Yapıları Çalışmaları (1/1-1/50) Yapısal ögelere ilişkin ayrıntılı çalışmalar
13 Peyzaj Yapıları Çalışmaları (1/1-1/50) Yapısal ögelere ilişkin ayrıntılı çalışmalar
14 Kesitlerin hazırlanması Kesit çalışmaların tamamlanması
15 Görüngeler ve Tasar Yazanağının Hazırlanması Üç boyutlu çalışmaların tamamlanması
16-17 Yıl Sonu Sınavı Sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar