DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevresel İzleme Ve Değerlendirme * PM   497 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAKAN ALPHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzajlarda meydana gelen değişimlerin belirlenmesinde ve değişimlere ilişkin gelecek kestirimlerinin üretilmesinde kullanılan yöntemlerin aktarılması.
Dersin İçeriği
Çevresel izleme nedir, Çevresel izleme gereksinimi ve çevresel izlemenin bileşenleri. Peyzaj düzeyindeki çevresel indikatörler ve izleme: izlemenin zaman ve yer bileşenleri, İzlemenin sıklığı ve çalışma ölçeğini belirleyen faktörler. Değişim tespiti: Kullanılacak uydu veri setleri, dönüştürülmüş-yeniden üretilmiş veriler ve yardımcı veriler ile değişim tespiti yöntemlerinin seçilmesi. Veri setlerinin değişim tespitine hazırlanması: Veri ön işleme, coğrafi ve radyometrik düzeltmeler. Hangi işlem ne zaman ve ne düzeyde gerekli. İki ve çok zamanlı sayısal değişim tespiti yöntemleri: yaygın ve az kullanılan yöntemler. Sınıflama öncesi değişim tespiti ve sınıflama sonrası karşılaştırma. İkili karşılaştırmalar ve kompozit veri setlerinden değişim bilgisinin üretilmesi. Değişim tespiti yöntemlerinin genel değerlendirmesi: avantajlar ve kısıtlar. Değişimin yersel dağılımı, büyüklüğü ve ölçeği (alansal ve oransal değişim). Çapraz sıralama ve tematik değişim alanları. Değişim eğilimleri ve gelecek kestirimleri: Modelleme ve hücresel özişlemeye temel yaklaşım. Kestirim modelleri (UrbanSim, SLEUTH ve Markov Chain).

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevresel izleme nedir. Çevresel izleme gereksinimi ve çevresel izlemenin bileşenleri. Mikro proje konu ve gruplarının ve çalışma takviminin belirlenmesi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
2 Peyzaj düzeyindeki çevresel indikatörler ve izleme: izlemenin zaman ve yer bileşenleri, İzlemenin sıklığı ve çalışma ölçeğini belirleyen faktörler Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Değişim tespiti: Kullanılacak uydu veri setleri, dönüştürülmüş-yeniden üretilmiş veriler ve yardımcı veriler ile değişim tespiti yöntemlerinin seçilmesi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Veri setlerinin değişim tespitine hazırlanması: Veri ön işleme, coğrafi ve radyometrik düzeltmeler. Hangi işlem ne zaman ve ne düzeyde gerekli. Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
5 İki ve çok zamanlı sayısal değişim tespiti yöntemleri: yaygın ve az kullanılan yöntemler Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Sınıflama öncesi değişim tespiti ve sınıflama sonrası karşılaştırma Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
7 İkili karşılaştırmalar ve kompozit veri setlerinden değişim bilgisinin üretilmesi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Ara Sınav Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Arasınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları, ders notları ve önerilen yardımcı kaynaklardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Değişimin yersel dağılımı, büyüklüğü ve ölçeği (alansal ve oransal değişim). Çapraz sıralama ve tematik değişim alanları Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Değişim eğilimleri ve gelecek kestirimleri: Modelleme ve hücresel özişlemeye temel yaklaşım Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Kestirim modelleri (UrbanSim, SLEUTH ve Markov Chain) Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Bilgisayar ortamında uygulamalı çalışma İlgili görüntü işleme ve veri analizi yazılımlarının tanınması
14 Bilgisayar ortamında uygulamalı çalışma İlgili görüntü işleme ve veri analizi yazılımlarının tanınması
15 Mikro Projelerin Sunumu Proje sunum materyallerinin hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan tüm konuları çalışarak sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar