DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Mühendisliği Iı * PM   449 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj tasarımı geliştirilen bir alanda, yüzey ve toprakaltı akaçlaması, yeşil alanların sulanması ve dış mekan aydınlatmasını kapsayan altyapı çalışmalarının kavram, yöntem ve tekniklerini sunarak, bu teknikleri, ele alınan proje alanına ilişkin altyapı sistem tasarımlarının oluşturulmasında kullanabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, açık ve yeşil alanlarda akaçlama yöntem ve teknikleri, toprakaltı akaçlaması, yüzey akaçlaması, akaçlama elemanları, kanal ve hendekler, boru sistemleri, rogar, menhol, menfezler, akaçlamada geliştirilen yeni malzeme ve teknikler, temel akaçlama hidroliği, akaçlama sistem projesinin hazırlanması, sulama sistemleri, yöntemler ve teknikler, damla sulama, yağmurlama sulama, sulama sisteminin elemanları, su kaynağı, pompaj birimi, kumanda aygıtları, hidrosiklon, filtre düzeneği, sulama boruları, vana ve bağlantı malzemeleri, sulama başlıkları, rotor başlıklar, spray başlıklar, temel sulama hidroliği, sulama sistem projesinin hazırlanması, dış mekan aydınlatma tasarımına giriş, aydınlatma sisteminin elemanları ve ışık kaynakları, dış mekan aydınlatma türleri, güvenlik, alan ve etki aydınlatması, aydınlatma sistem projesinin hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, alan düzeltimi ve biçimlendirme yaklaşımları Edinilen bilgileri aktarmak amacıyla 1/500 ölçekli bir peyzaj tasarı sağlanması (her öğrenci için ayrı bir tasar)
2 Taşıt ve Yaya Dolaşımı Tasar Ölçün ve Ölçütleri Tasar üzerinde amaca uygun düzeltmelerin yapılması
3 Açık ve Yeşil Alanlarda Akaçlama Çalışmaları-Toprakaltı Akaçlaması Tasar üzerinde altyapı çalışmaları için sırt, vadi, su akış ve su ayrım hatlarının belirlenmesi
4 Yüzey Akaçlaması-Açık Kanal ve Hendekler Akaçlama için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli dokümanların sağlanması
5 Yüzey Akaçlaması-Kapalı Akaçlama Dizgeleri Akaçlama için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli dokümanların sağlanması
6 Yüzey Akaçlaması-Kapalı Akaçlama Dizgeleri-Uygulamalar Akaçlama için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli dokümanların sağlanması
7 Açık ve Yeşil Alanlarda Sulama Çalışmaları-Sulama Donanımı Dış mekan sulaması için ilgili firma, kurum ve kuruluşlardan gerekli dokümanların sağlanması
8 Ara Sınav
9 Temel Sulama Hidroliği Örnek sulama projeleri elde edilmesi, incelenmesi
10 Sulama Dizgesinin Tasarlanması Sulama adaları için ön çalışmaların yapılması
11 Sulama Dizgesinin Tasarlanması-Uygulamalar Sulama adaları için ön çalışmaların yapılması
12 Açık ve Yeşil Alanlarda Aydınlatma Çalışmaları-Temel Kavramlar ve Elektrifikasyonun Temel İlkeleri Dış mekan aydınlatması için ilgili firma, kurum ve kuruluşlardan gerekli dokümanların sağlanması
13 Aydınlatma Tasarının Hazırlanması Örnek aydınlatma projeleri elde edilmesi, incelenmesi
14 Altyapı Tasarları Genel Değerlendirme-1 Projelerin Genel Değerlendirmesi
15 Altyapı Tasarları Genel Değerlendirme-2 Projelerin Genel Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar