DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Uygulama Tekniği * PM   448 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş yaşamındaki peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı hizmetleri bağlamında mesleki yasa ve yönetmelikler, iş alma yöntemleri, ihaleler, sözleşmeler, idari ve teknik şartnameler, metraj ve keşif, şantiye ve şantiye yönetimi konularında mesleki uygulamaya hazırlayıcı bilgileri sunmak.
Dersin İçeriği
Giriş ve temel kavramlar, peyzaj mimarlığı mesleki uygulama çalışmalarının kapsamı, ilgili mesleki yasa ve yönetmelikler, mesleki örgütlenme, mesleki hak, yetki ve sorumluluklar, ihale süreci ve ihale yöntemleri, peyzaj mimarlığında ihale dosyası hazırlama; sözleşmeler, idari ve teknik sözleşmeler, şartnameler; malzeme ve yapı genel ve özel teknik şartnameleri, mahal listeleri, rayiç listeleri, birim fiyat analizleri, birim fiyat cetvelleri, peyzaj mimarlığında metraj ve keşif çalışmaları, peyzaj mimarlığında şantiye ve yönetimi, işveren ve yüklenici adına görev yapan örgütlenmeler, yapı denetim örgütü; görev, yetki ve sorumlulukları, hakedişler, işin kabulü, kesin hesaplar, kesin kabul sonrası uygulamalar, çalışmaların irdelenmesi ve tartışma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve temel kavramlar; Peyzaj Mimarlığı mesleki uygulama çalışmalarının kapsamı Öğrencilerin ikişer kişilik çalışma gruplarına ayrılması
2 İlgili ve Mesleki yasa ve yönetmelikler, mesleki örgütlenme, mesleki hak, yetki ve sorumluluklar Edinilen bilgileri aktarmak amacıyla 1/200 ölçekli bir peyzaj tasarı sağlanması (her grup için ayrı tasar)
3 İhale süreci ve ihale yöntemleri İlgili kamu ve özel kuruluşlardan çalışmaya örnek olacak doküman sağlanması
4 Peyzaj mimarlığında İhale Dosyası Hazırlama; sözleşmeler, idari ve teknik sözleşmeler İlgili kamu ve özel kuruluşlardan çalışmaya örnek olacak doküman sağlanması
5 Şartnameler; malzeme ve yapı genel ve özel teknik şartnameleri İlgili kamu ve özel kuruluşlardan çalışmaya örnek olacak doküman sağlanması
6 Mahal listeleri, rayiç listeleri, birim fiyat analizleri, birim fiyat cetvelleri İlgili kamu ve özel kuruluşlardan çalışmaya örnek olacak doküman sağlanması
7 Peyzaj Mimarlığında metraj ve keşif çalışmaları Her grubun üzerinde çalıştığı tasarla ilgili ön araştırmayı tamamlaması
8 A R A S I N A V
9 Peyzaj Mimarlığında metraj ve keşif çalışmaları Her grubun üzerinde çalıştığı tasarla ilgili ön araştırmayı tamamlaması
10 Peyzaj Mimarlığında metraj ve keşif çalışmaları Her grubun üzerinde çalıştığı tasarla ilgili ön araştırmayı tamamlaması
11 Peyzaj Mimarlığında şantiye ve yönetimi; işveren ve yüklenici adına görev yapan örgütlenmeler Örnek bir şantiyede saha çalışması yapılması
12 Yapı denetim örgütü; görev, yetki ve sorumlulukları Örnek bir şantiyede saha çalışması yapılması
13 Hakedişler, işin kabulü, kesin hesaplar, kesin kabul sonrası uygulamalar Örnek bir şantiyede saha çalışması yapılması
14 Hakedişler, işin kabulü, kesin hesaplar, kesin kabul sonrası uygulamalar Örnek bir şantiyede saha çalışması yapılması
15 Çalışmaların irdelenmesi ve tartışma Her grubun üzerinde çalıştığı tasarla ilgili proje ve ihale dosyasını tamamlaması
16-17 Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar