DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekolojik Tasarım Stüdyosu * P   395 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Faruk ALTUNKASA
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekolojik öge ve etmenleri farklı amaç ve kapsamdaki peyzaj tasarımlarında değerlendirebilme ve ekolojik koşullarla dengeli, sürdürülebilir, enerji etkin dış mekanlar tasarlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Giriş ve temel kavramlar; Tasarım ölçütlerinin belirleyicileri olarak ekolojik öge ve etmenlerin tanımlanması: İklim ve biyoiklim, biyoiklimsel gönenç ve oluşturan koşullar, topoğrafya, toprak ve su koşulları, bitki örtüsü; Ekolojik ve enerji etkin tasarım ölçütleri: Enerji etkin en uygun yer seçimi kavram, kuram ve ölçütleri, enerji etkin en uygun yönlendirme kavram, kuram ve ölçütleri, dış yapısal kullanım alan ve mekanlarında konum, en-boy oranları, yükseklik, yoğunluk ve eksenel uzaklıklar, yüzey özellikleri-malzeme-renk-doku ilişkileri, su kullanımlarında kaynak, konum ve kullanma biçimi, yeşil alan kullanımlarında enerji etkin yer seçimi, yönlendirme, biçim, hacım, doku, renk ve yoğunluk ilişkileri ve ölçütler: Tasarım alanı çevresi, tasarım alanı içi, tasarım alanındaki yapısal ve kitlesel kullanım alanları çevresi enerji etkin bitkisel düzenleme ölçütleri; Ekolojik tasarımda yeni kavram, kuram ve teknolojiler, örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve temel kavramlar. Tasarım alanının, amacın ve kapsamın belirlenmesi.
2 Tasarım ölçütlerinin belirleyicileri olarak ekolojik öge ve etmenlerin tanımlanması: İklim ve biyoiklim, biyoiklimsel gönenç ve oluşturan koşullar. Tasarım ölçütlerine temel olacak verilerin elde edilmesi ve analizi.
3 Tasarım ölçütlerinin belirleyicileri olarak ekolojik öge ve etmenlerin tanımlanması: Topoğrafya, toprak ve su koşulları, bitki örtüsü. Tasarım ölçütlerine temel olacak verilerin elde edilmesi ve analizi.
4 Enerji etkin yer seçimi kavram, kuram ve ölçütleri. Yer seçimi ölçütlerinin araştırılması ve tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
5 Enerji etkin yönlendirme kavram, kuram ve ölçütleri. Yönlendirme ölçütlerinin araştırılması ve tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
6 Dış yapısal kullanım mekanlarında konum, en-boy oranları, yükseklik, yoğunluk ve uzaklıklar, yüzey özellikleri ile malzeme ilişkileri; malzeme etkin tasarım ilkeleri. Enerji etkin tasarım ilke ve ölçütlerinin araştırılması ve tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
7 Su kullanımlarında kaynak, konum ve kullanma biçimi. Enerji etkin/sürdürülebilir su kullanımı/tasarımı ilke ve ölçütlerinin araştırılması ve tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
8 ARASINAV
9 Yapısal alanlarda ekolojik tasarım ilkelerinin genel ve tasarım alanı özelinde değerlendirilmesi ve tartışma. Yapısal alanlarda ekolojik tasar ön kararlarının irdelenmesi.
10 Yeşil alan kullanımlarında enerji etkin yer seçimi, yönlendirme, biçim, hacım, doku, renk ve yoğunluk ilişkileri ve ölçütler: Tasarım alanı çevresi bitkisel düzenleme ölçütleri. Enerji etkin/sürdürülebilir bitkisel düzenleme ilke ve ölçütlerinin araştırılması ve tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
11 Yeşil alan kullanımlarında enerji etkin yer seçimi, yönlendirme, biçim, hacım, doku, renk ve yoğunluk ilişkileri ve ölçütler: Tasarım alanı içi bitkisel düzenleme ölçütleri. Enerji etkin/sürdürülebilir bitkisel düzenleme ilke ve ölçütlerinin araştırılması ve tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
12 Yeşil alan kullanımlarında enerji etkin yer seçimi, yönlendirme, biçim, hacım, doku, renk ve yoğunluk ilişkileri ve ölçütler: Tasarım alanındaki yapısal ve kitlesel kullanım alanları çevresi bitkisel düzenleme ölçütleri. Enerji etkin/sürdürülebilir bitkisel düzenleme ilke ve ölçütlerinin araştırılması ve tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
13 Yeşil alanlarda ekolojik tasarım ilkelerinin genel ve tasarım alanı özelinde değerlendirilmesi ve tartışma. Farklı karakterli yeşil alanlarda ekolojik tasar ön kararlarının irdelenmesi.
14 Ekolojik tasarım ölçütlerinin genel bir değerlendirmesi ve tartışma. Farklı karakterli yapısal kullanım alanların ve yeşil alanlarda tasar kararlarının oluşturulması.
15 Ekolojik tasarımda yeni kavram, kuram ve teknolojiler, örnek uygulamalar. Konu ile ilgili literatürün incelenmesi ve bulguların tasar alanında kullanılabilirliğinin irdelenmesi.
16-17 YIL SONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar