DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Estetik IMS   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı estetik kavramının tarihsel süreçte gelişimini mimari, felsefi ve sanat tarihi bağlamında vererek, sanatsal algıyı geliştirmektir. Ayrıca bir sanat eserine nasıl bakılacağını malzeme, işlev, içerik vb. bağlamında ele alınarak öğrencilerin sanatsal ve kültürel duyarlılığını arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar: Estetik, güzellik, sanat ve mimarlık. Estetik bilimi ve problem alanları, estetik doktrinler, çevresel estetik, algılamada Gestalt teorisi, mimarlıkta bir değerlendirme ölçütü olarak estetik, mimarlıkta hacimsel estetik, görsel denge. Biçim özellikleri ile ilgili kavramlar: Birim boyut, birlik ölçü, oran, ritim, simetri. Biçimlendirme yaklaşımları: Biçimin düşünülmesi, görselleştirme ve soyut/somut biçim, soyutlama/somutlaştırma, biçimin oluşturulması, düşünce ve kavram geliştirme, ürün özelliklerinden hareket etme. Algısal estetik, simgesel estetik, biçimsel estetik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Estetik kavramının tanımı ve tarihsel süreçte ortaya konulan estetik kavramlarının neler olduğunu tanımlayabilmek.
2) Estetik güzellik ve doğal güzellik arasındaki ilişki ve farkların neler olduğunu tanımlayabilmek.
3) Estetik duygunun gelişimini ifade edebilmek, estetik duygunun sanat yapıtlarına nasıl yansıdığını tanımlayabilmek.
4) Seçilmiş sanat eserlerini form, üslup ve içerik bağlamında analiz edebilmek ve bu eserlerin tarihsel ve tipolojik konumlarını belirleyebilmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetiğin tanımı, tarihçesi. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
2 Estetiğin temel ilkeleri-temel kavramlar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
3 The basic concepts of aesthetics. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
4 Estetik kuramları (Platon). Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
5 Estetik kuramları (Aristoteles). Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
6 Yunan-Roma estetiği. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
7 İslam-Batı Ortaçağı estetiği. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
8 Ara sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Rönesans'ta estetik- Barok sanatı ve 17. yüzyılda estetik yaklaşımlar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
10 Aydınlanma çağı, estetik ve ötesi. Devrim ve Neo-Klasisizm. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
11 Lessing-Kant- Hegel-Marx- Schopenhauer gibi düşünürlerin estetik kuramları ve sanat üzerinde etkileri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
12 Nietzsche- Adorno-Benjamin-Brecht-Heidegger gibi düşünürlerin estetik kuramları ve sanat üzerinde etkileri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
13 Endüstrileşme çağında sanatsal arayışlar ve estetik. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
14 19. yüzyılın ikinci yarısında estetik ve sanat tartışmaları. 1960 sonrası ve günümüzde estetik anlayışı. Postmodernizim. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
15 1960 sonrası ve günümüzde estetik anlayışı. Postmodernizim. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
16-17 Final sınavı Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar