DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergonomi ICS   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derste bir üretim sistemini oluşturan; insan, makine ve ortam arasındaki ilişkileri en iyiliyerek sistemin verimliliğini artırmak ve sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşmasına katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı, tarihsel süreci ve ilişkili olduğu disiplinler. Endüstriyel ergonomi, mobilya ve mekan ergonomisi kavramları İnsan vücudunun yapısal özellikleri, hareket sistemi, kemikler, eklemler ve kaslarMimari- ergonomi ilişkisiİnsan ölçüleri ve antropometrik yaklaşım. Konfor kavramı. İç mekan tasarımının genel ilkeleri ve bu mekanlara ait donatıların kritik ölçüleri. Antropometrik verilerin mobilya ve içmekanda uygulanmasına yönelik bilgilerin öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı ve ilişkili olduğu disiplinleri anlatabilecekler.
2) Endüstriyel ergonomi, mobilya ve mekan ergonomisi kavramlarını tanımlayabilecekler.
3) İnsan vücudunun yapısal özellikleri, hareket sistemini açıklayabilecekler.
4) Antropometri kavramı ve içmekan tasarımında önemli antropometrik boyutları ve bunların kullanımını açıklayabilecekler.
5) Konfor kavramı ergonomik tasarım ilişkisini değerlendirebilecekler.
6) Farklı iç mekan örneklerinde anropometrik verilerin kullanımını tartışabilecekler.
7) Farklı işlevlere yönelik donatı tasarımında antropometrik verileri kullanabilecekler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel: Giriş, ergonominin tarihsel gelişimi, üretim sistemlerinde ergonomik yaklaşım, tasarımda ergonomik etkenler. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
2 İnsana ilişkin özellikler: Algılama, seçim, eylem, fiziksel özellikler, Fizyolojik özellikler, ve psikolojik özellikler. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
3 ş ve enerji tüketimi: İş ve adaleler, yorgunluk, enerji ihtiyacı, çalışma süresi ve dinlenme aralıkları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
4 Antropometri I: Genel, antropometrik boyutlar ve antropometride kullanılan istatistiksel uygulamalar. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
5 Antropometri II: Antropometrik ölçüm yöntemleri, İnsanın fonksiyonel çalışma hacimleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
6 İnsan çevresindeki makine denetim organlarının özellikleri: İnsan-makina sistemleri, denetim organlarının kullanıcı alanına yerleşimi, tasarımda ergonomik prensipler, taşıtlarda sürücü konumu, denetim organları tasarımı, denetim organları için yapısal değerler , cihazların kıyaslanması, el ve ayak denetim elemanları. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
7 Yerleşik çalışmalarda iş alanı düzenlemeleri: Yerleşik çalışmalarda iş alanı düzenlemeleri, İş alanı tasarımı, iş alanı tasarımında ergonomik yaklaşım, ayakta çalışanlar için tasarım, oturarak çalışanlar için tasarım, çalışma yüzeyi tasarımı, görüntü terminalleri-monitörler, gösterge terminalleri ve sağlık, değişik çalışma ortamlarında vücut konumları, herkese uygun tasarımı. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
8 Ara sınav SINAV Yazılı Sınav
9 Koltuk ergonomisi: Oturak yapısının sağlığa yönelik özellikleri, koltuk tasarımı için teknik özellikler, mekanik titreşimlerle oluşan gerilimler, taşıma araçlarında koltuk tasarımı, gelecek için beklentiler. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
10 Büro ergonomisi ve tasarım: Büro malzemelerinin ergonomik açıdan yerleşim ilkeleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
11 Bilişim ergonomisi ve tasarım: Bilgi işlem aygıtları ve makinalarının ergonomk özellikleri ve büro yerleşiminde tasarım ilkeleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
12 Gürültü ve titreşim çalışma ortamı: İşitme anatomi ve fizyolojisi, gürültü etkileri, ses ve gürültünün fiziksel özellikleri, oda ve hol akustiği, gürültü kontrolü, Titreşim teorisi, titreşimin ve insana etkileri, Titreşimli sistemlerde yalıtım. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
13 Aydınlatma ve çalışma ortamı: Aydınlık şiddeti ve aydınlık yoğunluğu, göz anatomisi ve fizyolojisi, parlaklık, görsel kapasite, aydınlatma elemanları ve ışık kaynakları, oda aydınlatma düzeyleri için öneriler, duyarlı işlerde aydınlatma, bilgisayarlı çalışma bürolarında aydınlatma, gün ışığı, çalışma odasında renk, aydınlatma yoğunluğu ve verim. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
14 İklim özellikleri ve çalışma ortamı: Vücut ile dış ortama arasında ısı kontrölü, klimatik rahatlık, rahatlık üzerine hava ve yüzey sıcaklıklarının etkileri, hava haraketi ve algılanır sıcaklıklar, bağıl nem ve effektif sıcaklıklar, iklim faktörlerinin iş yüküne etkileri, hava kirliliği ve havalandırma. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
15 Çalışma ortamlarının ergonomik yönden değerlendirilmesi: Çalışma senaryosu modeli ve evreleri, ergonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm modeli, kontrol listeleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
16-17 Final sınavı SINAV Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar