DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimaride Mekansal Dönüşümler MIM   447 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeniden işlevlendirme, İşlevsel eskime ve İşlevsel değişim, mekansal dönüşüm ve uygulamaya dönük bilgilerin verilmesine becerilerin kazandırılmasına çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Mimarlıkta mekan kavramı ve tarihsel gelişim süreci,mekanın oluşumunu, kullanımını, değişimini ve dönüşümünü etkileyen mikro ve makro faktörler.mevcut Bina, Renovasyon, Restorasyon, Konservasyon, Rehabilitasyon kavram ve uygulamaları,yeniden İşlevlendirme - Yeniden Programlama, Binaların Yeniden İşlevlendirilmesini Gerektiren Nedenler,binaların Orijinal İşlevini Kaybetmesi,binaların İşlevsel Olarak Eskimesi,ekonomik Sebepler Arasınav, binaların Değerlendirilmesi ve Tasarımda Veri Olabilecek Niteliklerin Belirlenmesi,yapıya Uygun İşlev Seçimi ve Bileşenleri,mekansal dönüşüm kavramı ve bireysel mekandan kentsel mekana kadar bu dönüşümün evrimi,yeni işlev ve yeniden programlama örnekleri,yeniden değerlendirme ve mekansal dönüşüm örnekleri,nlatım,yeniden değerlendirme ve mekansal dönüşüm örnekleri,çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar,yılsonu sınavı uygulanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaratıcılık ve ustalık düzeyinde entelektüel ve etnik becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretebilme, kendi çözümlerini ve sentezlerini kritik ederek yorumlayabilme
2) Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
3) Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, yalıtım, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerinin açıklayabilme, değerlendirme ve çözümleyebilme
4) Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mimarlıkta mekan kavramı ve tarihsel gelişim süreci Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Mekanın oluşumunu, kullanımını, değişimini ve dönüşümünü etkileyen mikro ve makro faktörler. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Mevcut Bina, Renovasyon, Restorasyon, Konservasyon, Rehabilitasyon kavram ve uygulamaları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Yeniden İşlevlendirme - Yeniden Programlama, Binaların Yeniden İşlevlendirilmesini Gerektiren Nedenler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Binaların Orijinal İşlevini Kaybetmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Binaların İşlevsel Olarak Eskimesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Ekonomik Sebepler Arasınav Kaynak okuma Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
9 Yapıya Uygun İşlev Seçimi ve Bileşenleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Mekansal dönüşüm kavramı ve bireysel mekandan kentsel mekana kadar bu dönüşümün evrimi. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 yeni işlev ve yeniden programlama örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Yeniden değerlendirme ve mekansal dönüşüm örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Yeniden değerlendirme ve mekansal dönüşüm örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Çok yönlü örneklerle irdeleme ve sorgulamalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Yılsonu sınavı Kaynak okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Tutt P. , Adler. D. 1998. New Metric Planning Plannig and Designing Data, Architectural Press, Boston.Tuan, Y., (1977). Space and place the perspective of experience, University of Minnesota Press, Minneapolis.Dalton, R.C. ve Bafna, S., (2003). The syntactical image of the city, A reciprocal definition of spatial elements and spatial syntaxes, Fourth Space Syntax Symposium, London.Saltman, M., (2002). Land and territoriality (ethnicity and identity), Berg Pub.Tutt P. , Adler. D. 1998. New Metric Planning Plannig and Designing Data, Architectural Press, Boston. s. 264-274