DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Akustik MIM   409 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kasım ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKASIM ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, hacimlerin akustik planlamasına yönelik temel bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Sessel ve işitsel olaylarda temel kavramlar, açık hava ve kapalı mekanda ses alanı arasındaki ayrımlar, kapalı mekanlarda sesin yansıması ve yutulması, hacim akustiği parametreleri, yansışım olayı ve süresi, optimum yansışım süresi, ses düzeyi hesapları, ilk yansımalar, varlık ölçütü ve yanıt eğrisi, akustik kusurlar ve önlemleri konularında temel bilgiler, mevcut salonların incelenmesi ve bir konferans salonunun hacim akustiği projesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hacim akustiği projesi hazırlama, uygulama becerisi kazanma
2) Mevcut salonları akustik açıdan değerlendirebilme becerisi.
3) Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hacim akustiği konularının mimarideki yeri. Hacim Akustiği ders notları 1
2 Sesin bileşenleri. Müzik, Konuşma ve Gürültünün temel özellikleri. Hacim Akustiği ders notları 2
3 Hacim Akustiği temel ilkeleri, açık ve kapalı mekanlarda akustik ortamlar arasındaki ayrımlar. Hacim Akustiği ders notları 3
4 Hacim akustiği ölçütleri (T60, EDT, C80, D50, TS gibi). Hacim Akustiği ders notları 4
5 Yansışım süresi hesap yöntemleri ve uygulamaları. Hacim Akustiği ders notları 1-5
6 Konferans salonu yansışım süresi hesabı. Hacim Akustiği ders notları 1-5
7 Ses ışınları, ilk yansımaların hacim akustiğindeki önemi ve hacimlerde yansıtıcı yüzeyler. Hacim Akustiği ders notları 6
8 Ara Sınav
9 Konferans salonunda yansıtıcı yüzey tasarımı uygulaması Hacim Akustiği ders notları 6
10 Ses düzeyi, varlık ölçütü, yanıt eğrisi ile ilgili hesap yöntemleri ve uygulamalar. Hacim Akustiği ders notları 7
11 Hacimlerde akustik kusurlar ve önlemleri / Hacim Akustiği ders notları 8
12 Mevcut salonların hacim akustiği ölçütleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi. Hacim Akustiği ders notları 1-8
13 Hacim akustiğinde kullanılan bilgisayar programları Odeon, CATT Acoustics
14 Hacim akustiği konularına yönelik bilimsel çalışmalara ilişkin örneklerin, öğrenciler tarafından araştırılması, incelenmesi ve seminer olarak sunulması. Hacim Akustiği ders notları 1-8
15 Hacim akustiği konularına yönelik bilimsel çalışmalara ilişkin örneklerin, öğrenciler tarafından araştırılması, incelenmesi ve seminer olarak sunulması. Hacim Akustiği ders notları 1-8
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar