DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu Türk Mimarisi MIM   341 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlık tarihi öğretileri doğrultusunda, Anadolu Türk Mimari tasarım kuramlarını anlamak, zengin mimari mirası tanıtmak, böylece günümüz mimarisi ve tasarımı için daha iyi değerlendirmeler yapılabilmesini sağlamak, öğrenciler için güçlü bir tarihsel arka plan oluşturmak.
Dersin İçeriği
Anadoluda Büyük Selçukluyla başlayan süreç, Erken Dönem Beylikler, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Beylikler Dönemi ve Osmanlı mimarisi ve sanıtı ile son bulmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anadoluda Türklerle başlayan kültürel sürecin mimariye etkileri ve değişim çizgisinin kavranması.
2) Anadoluda Türk mimari mirasının temel bilgileri ve anlamına karşı hassasiyet kazanılması.
3) Mimari süreçteki değişimlerin toplum, kültür, ekonomi, coğrafya vb. ile olan ilişkilerin analiz edilmesi.
4) Anadoludaki eski mimari sürecin karmaşık yapısının kavranması, eleştirel yorumlarından yeni yöntemler ve tasarımlar kurgulamak.
5) Farklı coğrafyalar arasında ki mimari değişikler ve nedenlerinin yer ve lokal kavramları doğrultusunda anlaşılabilmesi.
6) Selçuklu ve Osmanlı sanatı dönemlerinin genel mimari özelliklerinin özetlenmesi.
7) Osmanlı sanatı ve mimarisinin belli başlı dönemleri ve genel özellikleri ile tanımlayabileme.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş / Genel Bilgi İlgili okuma ve araştırma
2 Anadolu Tarihine Genel Bir Bakış İlgili okuma ve araştırma
3 Anadoluda Büyük Selçuklu Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
4 Erken Türk Beylikleri Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
5 Erken Türk Beylikleri Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
6 Anadolu Selçuklu Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
7 Beylikler Dönemi Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
8 Ara Sınav İlgili okuma ve araştırma
9 Beylikler Dönemi Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
10 Erken Dönem Osmanlı Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
11 Erken Dönem Osmanlı Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
12 Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
13 Geç Dönem Osmanlı Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
14 Anadoluda Türk Saray Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
15 AnadoludaTürk Evi Mimarisi İlgili okuma ve araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili okuma ve araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar