DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İkinci Dil Edinimi * YDI   218 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cem CAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HATİCE SOFU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HATİCE SOFU1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:D
Prof.Dr.HATİCE SOFU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İkinci Dil Edinimiüzerine öğrencilerde konuyla ilgili alana yönelik uzmanca bir anlayış geliştirmek, öğrencileri İkinci Dil Edinimi alanındaki bulgular, teoriler ve yöntemlerle aşina hale getirmek. Öğrencilerin alanda yapılmış çalışmaları anlamlı bir şekilde okuyabilelerini sağlamakç
Dersin İçeriği
Age, Crosss-linguistic influences, the linguistic environment, cognition, the development of learner language, foreign language aptitude, motivation, affect and other individual differences, social dimensions of L2 learning.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin genel tanımı ve alt alanlarına ilişkin bilginin tekrarı Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma
2 Dil edinimine ilişkin kuramların tartışılması Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma
3 Dil edinimine ilişkin kuramların tartışılması Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma
4 Seslerin edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
5 Biçimbirimlerin edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma
6 Biçimbirimlerin edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
7 Sözcük edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
8 Ara sınav Birinci ve ikinci dil edinimi konularının tekrarı
9 Sözcük edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
10 Sözdiziminin edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
11 İletişim becerilerinin edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
12 Çok dilli edinim Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
13 Normal olmayan koşullarda dil edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma doğal konuşma örnekleri toplama
14 İkinci dil edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma
15 İkinci dil edinimi Kitaptan ilgili bölümü ve makaleleri okuma
16-17 Final sınavı ikinci dil edinimikonularınıntekarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar