DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dinleme ve Sesletim II YDI   116 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe GÖRGÜN
Dersi Verenler
Doç. Dr.NEŞE CABAROĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Ingilizce ve Türkçe ses sistemlerine hakim olmalarını, sesbirimlerini farklı sözcükler içerisinde tanımalarını, İngilizce ve Türkçe sesbirimlerini karşılaştırarak sesletim alanında yeterlik kazanmalarını, bunlara ek olarak, ikizünlüler, üç sesli heceler, vurgulama, tonlama, asimilasyon ve duraklama gibi kavramlar konusunda da bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler İngilizce ses sistemindeki sesleri Türkçe ses sistemi ile karşılaştırmalı olarak öğrenir, bunlarla ilgili sözcük, cümle ve bağlam düzeyinde alıştırmalar yapar, çeşitli dinleme pasajları dinleyerek bu pasajlarla ilgili aktivitelere katılırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İngilizce ses sistemine hakim olur; farklı sözcüksel bağlamlarda ses birimlerini tanır.
2) Türkçe ve İngilizce ses birimlerini karşılaştırmada yeterlik geliştirir.
3) İkizünlüler, üç sesli heceler, vurgulama, tonlama, asimilasyon ve duraklama gibi kavramlar konusunda bilgi sahibi olur.
4) -
5) -
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dinleme parçası 1: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. -
2 Dinleme parçası 2: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. Fonetik Alfabeye giriş. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
3 Dinleme Parçası 3: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. Fonetik Alfabe alıştrımaları. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
4 Dinleme Parçası 4: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
5 Dinleme Parçası 5: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
6 Dinleme Parçası 6: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
7 Dinleme Parçası 7: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
8 Arasınav Araştırma, sunu hazırlama
9 Dinleme Parçası 8: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
10 Dinleme Parçası 9: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
11 Dinleme Parçası 10: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
12 Dinleme Parçası 11: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
13 Dinleme Parçası 12: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
14 Dinleme Parçası 13: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
15 Dinleme Parçası 14: Sesli ve sessiz harfler, vurgulama, tonlama, geçiş sesleri, asimilasyon ve duraklama gibi kavramların fonolojik analizi. İnternete yüklenmiş parçayı dinlemek. İlgili alıştırmaları yapmak.
16-17 Final sınavları Güncel konularla ilgili araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar