DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü İletişim Becerileri II YDI   118 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe GÖRGÜN
Dersi Verenler
Doç. Dr.NEŞE CABAROĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler İngilizce iletişim kurarken doğru ve akıcı konuşma özellikleri hakkında bilgi edinir ve uygularlar; telaffuz ve etkili sunu yapma becerilerini geliştirirler.
Dersin İçeriği
İletişimde düzgün ve akıcı konuşma özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler İngilizce'deki seslerin ve kelimelerin doğru telaffuzunu ve Uluslararası Sesletim Alfabesini öğrenirler.
2) Öğrenciler iletişimde vurgu, ezgi ve tonlama özellikleri konusunda bilgi edinir, uygulamaya çalışırlar.
3) Öğrenciler düzgün ve akıcı konuşma becerilerini geliştirirler.
4) Öğrenciler etkili sunu yapabilme becerilerini geliştirirler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği hakkında bilgilendirme, tanışma, fikir alışverişi Sunum Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Arasınav Sözlü sınav Sözlü Sınav
11 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Belirli bir konuda tartışma, özetleme, açımlama, öğrenci sunuları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Preparation Assignment Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar