DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı * MB   320 6 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan BEDİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.JÜLİDE İNÖZÜ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN BEDİR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.JÜLİDE İNÖZÜ1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.JÜLİDE İNÖZÜ1. Öğretim Grup:D
Prof. Dr.JÜLİDE İNÖZÜ1. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin 21st yüzyıl öğrenimi ilkelerinden olan öğretimde teknoloji kullanımı ile haberdar etme ve kullanımını sağlama
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilerin günümüz okullarında kullanılan pek çok dijital aracın farkında olmaları ve kullanmalarına yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, öğrenciler, temel öğretim materyali seçi, değerlendirmesi ve dijital araç ile adaptasyon teorilerini öğrenecekler ve bu teorilerin ve tekniklerle eğitim ortamlarında uygulamalarıni öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş -----
2 Öğrenim ve öğretimde internet ve araçları kullanımı. 1 Nesil Internet araçları Soru-Cevap
3 Teknoloji ile kelime öğretimi Gösterip-yaptırma
4 Teknolojiyi ile gramer öğretimine uyarlama Gösterip-yaptırma
5 Teknolojiyi ile dinleme öğretimine uyarlama Gösterip-yaptırma
6 Teknolojiyi ile yazma öğretimine uyarlama Gösterip-yaptırma
7 Teknolojiyi konuşma öğretimine uyarlama Gösterip-yaptırma
8 Teknolojiyi telaffuz öğretimine uyarlama Gösterip-yaptırma
9 Teknolojiyi becerilerin birlikte öğretimine uyarlama Gösterip-yaptırma
10 Integrating technology in assessment Gösterip-yaptırma
11 Üretkenlik gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama Gösterip-yaptırma
12 Algılama gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama Gösterip-yaptırma
13 Gramar öğretimi için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama Gösterip-yaptırma
14 Sunumlar Projeleri sunma
15 Sunumlar Projeleri sunma
16-17 Sunumlar Projeleri sunma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar