DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağlamsal Dilbilgisi I YDI   101 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KİLİMCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:E
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı sözlü ve yazılı İngilizce arasındaki fark ve sözcük kullanımı ve dilbilgisini etkileyen faktörler konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Cümle ve yapıları, cümle ritmi, sıralı ve bağlı cümle yapıları, eylem öbekleri, zarf öbekleri, sıfat öbekleri, adıl ve türleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler hedef yapıyı söylem içerisinde tanır./İngilizce Dilbilgisi terimsel ifadelere farkındalık kazanır ve bu yapıları gerek yazılı gerek sözlü iletişimde kullanır.
2) Sözlü ve yazılı İngilizce arasındaki farkları anlamak
3) Konuşma ve yazmada dilbilgisi ve sözcük kullanımını etkileyen farkları anlamak
4) dilbilgisinin tanımlanma yollarını anlandır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cümle Yapıları Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
2 Söylem Analizi Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
3 Cümle Ritmi Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
4 Sıralı Cümle Analizi Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
5 Bağımlı cümle analizi Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
6 Eylem Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
7 Zarfların Öğrenimi Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav tekrar Yazılı Sınav
9 Adı niteleyen yapılar Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
10 Bağımlı öbekler Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
11 Zamirler Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
12 Sıfatlar Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
13 Noktalama Kuralları Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
14 Dersin Tekrarı- Ödev teslimi Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
15 Ders bloglarının öğrencideki etkisi Ders Materyellerine hazırlanıp gelme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar