DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dilbilim II * YDI   204 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cem CAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dilbilime Giriş II dersi dil yetisinin temel özelliklerini, kavramlarını ve yaklaşımlarını ayrıntılı bir biçimde öğrenciye verilmesi amaçlar.
Dersin İçeriği
Dilbilime Giriş II dersinde dil biliminin alt alanları, insan dilinin özellikleri, ses biliminin ilkeleri, biçimbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim, dil tarihi, yazılı dil, dil ve düşünce üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumdilbilim Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
2 Toplumdilbilim Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
3 Toplumdilbilim Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
4 Edimbilim Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
5 Edimbilim Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
6 Edimbilim Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
7 Ara Sınav Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
8 İngiliz Dili Tarihi Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
9 İngiliz Dili Tarihi Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
10 Yazılı Dil Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
11 Yazılı Dil Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
12 Yazılı Dil Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
13 Dil ve Teknoloji Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
14 Dil ve Teknoloji Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
15 Dil ve Teknoloji Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma
16-17 Final Sınavı Anlatım; Beyin Fırtınası; Gösteri; Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar