DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlatım Becerileri * YDI   209 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meryem MİRİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.GÜLDEN TÜM1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.GÜLDEN TÜM1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı etkin iletişim için hem teorik hem de pratik becerilerin kazandırılması, konuşma hazırlanması ve sunumunda temel teşkil eden tüm aşamaların öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Etkili iletişim için konuşma hazırlama ve sunmanın temel aşamalarını içine alan görsel ve işitsel araçları kullanıp geliştirerek konuşma hazırlayıp sunmak, kapsamlı okuma ve araştırmaya dayalı uzun sunumlar hazırlayıp ve sunum yapmak, iş görüşmesi ortamlarında, sosyalleşmede, telefon konuşmalarında, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirme, toplantılar düzenleme ve bunun yanı sıra özgeçmiş ve başvuru formu yazma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Speaking in public Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
2 Ethics in public speaking Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
3 Listening Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
4 Organizing the body of speech Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
5 Beginning and ending the speech Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
6 Using language Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
7 Using visual aids Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
8 Ara sınav Ara sınav
9 Outlining the speech Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
10 Delivery Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
11 Informative speeches Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
12 Persuasive speeches Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
13 Methods of persuasion Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
14 Speech on special occasions Verilen konuyu okuma/ tartışma için hazırlık
15 Genel Tekrar Genel Tekrar
16-17 FINAL FINAL

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar