DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI   301 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rana YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN BEDİR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.RANA YILDIRIM1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.RANA YILDIRIM1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.GÜLDEN İLİN1. Öğretim Grup:D
Doç. Dr.GÜLDEN İLİN1. Öğretim Grup:E
Prof. Dr.HASAN BEDİR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesini hem kuramsal hem de pratik açısından incelemektir.
Dersin İçeriği
Çocukların özellikleri; çocuklar nasıl düşünür ve öğrenir; Çocuklara yabancı dil öğretimindeki öncelikler; Çocuklara yabancı dil öğretiminde kullanılacak aktiviteler; sınıf dili; çocuklara dilbilgisi yapılarının öğretilmesi; kelime öğretimi; Öyküler: Öykü okuma ve anlatma yoluyla dil öğretimi; sınıf yönetimi; çocuklara yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) çocuklara İngilizce öğretimi ile ilgili kuramları bilir.
2) Çocukların bilişsel ve duyuşsal özellikleriyle ilgili bilgi sahibidir.
3) çocukların nasıl dil öğrendiklerini analiz yoluyla inceleyebilir.
4) çocuklara İngilizce öğretmede dile yaklaşımları bilir ve uygular.
5) sınıf yönetimi stratejileri, dil öğretme yöntemleri, kaynaklar ve materyalleri inceleyip çocuklara uygun olanları seçebilir.
6) çocuklara uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini öğrenir ve uygulayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction to Young Learners: Characteristics of YLs Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
2 How children think and learn Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
3 How children learn languages Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
4 Determining priorities, syllabus, and coursebook Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
5 The nature of activities for YLs Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
6 Teaching language Structures to YLs Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
7 Teaching language Structures to YLs Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
8 Mid-term Exam Tekrar
9 Teaching vocabulary to YLs Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
10 Teaching vocabulary to YLs Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
11 Stories: Reading and telling stories Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
12 Rhymes, songs, games and drama activities Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
13 Classroom language Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
14 Classroom Management and assessment Programdaki 2. sınıf dilbilim ve metod derslerinde öğretilenler
15 Revision- Paper submission Okuma
16-17 Final exam Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar