DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil Becerilerinin Öğretimi I * YDI   305 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru KAYA
Dersi Verenler
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.NEŞE CABAROĞLU1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU KAYA1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU KAYA1. Öğretim Grup:E
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İngilizce dil becerilerinin ögretimi
Dersin İçeriği
İngilizce de dil becerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dil öğretim teorilerinin tekrari konuyu arastirma
2 Ders planı hazirlama ilgili bölümü okuma
3 Ders planı hazirlama Örnek Ders Planı bulup inceleme
4 İngilizce dersinde Kelime ögretimi ilgili bölümü okuma
5 Ingilizce dil bilgisi ögretimi ilgili bölümü okuma
6 Sınıf içi öğretmen rolleri Konuyla ilgili makale bulup okuma
7 Sınıfta hata düzeltme yollari ilgili bölümü okuma
8 Ara Sınav Ders calisma
9 Sınav sorularını tartışma Ders calişma
10 öğrencilerin dilbilgisi ogretimleri Ders planı ve öğretim materyali hazirlama
11 Öğrencilerin dilbilgisi ogretimleri Ders planı hazirlama
12 Öğrencilerin kelime ögretimi Öğretim materyali hazirlama
13 Öğrencilerin kelime ögretimi Ders planı ve Materyal hazirlama
14 Makale sunumu Makale bulma
15 Makale sunumu Makale bulma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders calişma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar