DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sesbilgisi YIS   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe GÖRGÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler İngilizce ses sistemi hakkında temel bilgilere sahip olur; seslerin telaffuzları, diğer seslerle etkileşiminde gösterdikleri değişimler, uluslararası ses sistemi alfabesi, konuşma dilinde ton, vurgu ve ezgi gibi bürünsel özellikler hakkında bilgi edinir ve uygulamaya çalışırlar.
Dersin İçeriği
İngilizce ses sistemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler İngilizce ses sistemi hakkında temel bilgiye sahip olur.
2) Öğrenciler seslerin doğru bir şekilde nasıl telaffuz edildiğini ve diğer seslerle bir arada kullanıldığında nasıl farklılıklar gösterdiklerini öğrenir.
3) Öğrenciler Uluslararası Sesletim Alfabesini öğrenir.
4) Öğrenciler İngilizce'deki vurgu, tonlama, ezgi gibi bürünsel özellikler hakkında bilgi edinir ve bunları uygulamaya çalışır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İngilizce ses sistemine giriş Slide gösterisi Anlatım
2 İngilizce'deki ünlü seslerin özellikleri, telaffuzları ve uluslararası sesletim alfabesi Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 İngilizce'deki ünlü seslerin özellikleri, telaffuzları ve uluslararası sesletim alfabesi Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İngilizce'deki ünsüz seslerin telaffuzları ve uluslararası sesletim alfabesi Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 İngilizce'deki ünsüz seslerin telaffuzları ve uluslararası sesletim alfabesi Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İngilizce'deki ünsüz seslerin telaffuzları ve uluslararası sesletim alfabesi Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Konuşmada bürünsel özellikler: Stress, rythm and intonation in speech Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Konuşmada bürünsel özellikler: Stress, rythm and intonation in speech Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Arasınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
11 Bağlantılı konuşma özellikleri Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Bağlantılı konuşma özellikleri Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Bağlantılı konuşma özellikleri Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Çoğul isimlerin ve geçmiş zaman soneklerinin telaffuzu Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Tekrar ve alıştıma Hazırlık amaçlı araştırma ödevi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve özet Anlatım
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar