DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri 1 * MB   321 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretiminin temel amaçlarını kavratma, Türkçe dersi öğretim programı hakkında bilgi edindirme, Türkçe öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve materyallerini tanıtma, uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçe Dersi Programının (2017) temel yaklaşımı: Yapılandırmacılık felsefesi ve eğitim alanındaki uygulamaları. Gözden geçirme
2 Türkçe Dersi Programının (2017) temel yaklaşımı: Yapılandırmacılık felsefesi ve eğitim alanındaki uygulamaları. Mikro öğretim ve grup çalışmaları için öneriler metinlerinin yazımı
3 Türkçe öğretimi alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları. Sunular için gerekli hazırlıklar
4 Türkçe öğretiminin genel amaçları. Sunular için gerekli hazırlıklar
5 Türkçe öğretiminin temel beceri alanları (okuma, konuşma, yazma, dinleme) Sunular için gerekli hazırlıklar
6 Türkçe öğretiminin temel beceri alanları (okuma, konuşma, yazma, dinleme) Sunular için gerekli hazırlıklar
7 Türkçe öğretiminde kullanılan stratejiler Sunular için gerekli hazırlıklar
8 ARA SIINAV Sınav için gerekli hazırlıklar
9 Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler Sunular için gerekli hazırlıklar
10 Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler Sunular için gerekli hazırlıklar
11 Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler Sunular için gerekli hazırlıklar
12 Türkçe öğretiminde kullanılan araç-gereç ve materyaller. Sunular için gerekli hazırlıklar
13 Türkçe öğretiminde kullanılan araç-gereç ve materyaller. Sunular için gerekli hazırlıklar
14 Türkçe Dersi Programında (2017) yer alan temalar ve konular Sunular için gerekli hazırlıklar
15 Türkçe Dersi Programının (2017) uygulanmasında öğretmenin rolü ve aile ile iş birliği Gözden geçirme, tartışma ve son değerlendirmeler
16-17 Final sınavı Yazılı, coktan seçmeli vb. sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar