DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tiyatro TES   204 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tiyatro alanına ait kavramları tanımak, canlandırma yoluyla bireyin duygusal ve düşünsel süreçlerini izleyebilmek, sanatsal ifade araçlarındaki teatral süreçleri tanıyabilmek, sözlü ifade becerilerini arttırmak.
Dersin İçeriği
Tiyatro terim ve kavramları.Tiyatronun gelişimi ve tarihçesi. Dünya tiyatrosunda türler ve bunlara dair eleştiriler. Türk Tiyatrosu (Karagöz, Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunları) tarihi. Tiyatro canlandırma teknikleri. Modern Tiyatro tarihi. Doğaçlama yoluyla canlandırma uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Duygusal ve düşünsel gelişim becerilerini artıracaktır.
2) Yazılı ve sözlü konuşma etkinliklerini psikanalitik açıdan analiz edebilecektir.
3) Kendini tanıma etkinliğinde daha aktif davranışlar sergileyebilecektir.
4) Tiyatro kavramını kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayacaktır.
5) Türk tiyatrosu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tiyatro ve Tiyatroyla İlgili Kavramların İrdelenmesi Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Tiyatronun Klasik Yunan Medeniyetinde Ortaya Çıkışı Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Tiyatro Kavramının Tanımı ve Çeşitleri Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Eğitim öğretim sürecinde tiyatro Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Oyun ve tiyatro arasındaki ilişki Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
6 Türkçe öğretimi ve tiyatro I Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Türkçe öğretimi ve tiyatro II Kitabın ilgili bölümleri okunacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Performans Değerlendirmesi
9 Eğitim Sürecinde Tiyatro Etkinliklerinin Planlanması Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
10 Türk Tiyatro Tarihi Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Modern Tiyatro ve çeşitleri Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Doğaçlama Çalışmaları I Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Doğaçlama Çalışmaları II Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Rol Oynama Çalışmaları I Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
15 Rol Oynama Çalışmaları II Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar