DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğretimi Tarihi TRKS   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dil ailesi, Altay dilleri, Türk dili ve Türkçe kavramları ile Türkçenin tarihi dönemleri ve kaynaklarını, bu kaynaklarda Türkçenin öğretimine ilişkin bulguları öğrenir.
Dersin İçeriği
Dil aileleri, Altay dilleri teorisi, Türkçenin dünya dilleri sınıflamasındaki yeri; Türk dili ve Türkçe kavramları; Türk dilinin tarihi dönemleri ve kaynakları; tarihsel süreçte Türkçe öğretimi; Türkçenin tarihi kaynaklarında Türkçe öğretimine ilişkin bulgular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini anlatır.
2) Dil ailelerini açıklar ve Türk dilinin bunlar arasındaki yerini belirler.
3) Türk dilinin tarihi dönemlerini yorumlar ve bu dönemlerde yazılmış eserleri örnekler.
4) Türk dilinin tarihi dönemlerini dil bakımından ayırt eder.
5) Herhangi bir Türkçe lehçe veya şivesiyle yazılmış bir metni değerlendirir.
6) Türkçenin tarihi metinlerinde Türkçe öğretimine dair bulguları tespit eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dil aileleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Dil Tipolojisi ve Türkçenin Tipolojik Özellikleri I Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Dil Tipolojisi ve Türkçenin Tipolojik Özellikleri II Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler I Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler II Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Türk dilinin ilk dönemleri En eski Türkçe ve İlk Türkçe çağı Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Türk diliyle yazılmış ilk belgeler, ilk taşlar, Orhun Abideleri ve Eski Türkçe dönemi; Köktürkçe ve Uygurca dönemi Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı sınav. Yazılı Sınav
9 Karahanlılardan kalan eserler Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Kıpçaklar, asıl ve diğer sahalardaki Kıpçak topluluklarının dilleri ve onlardan kalan eserler Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Harezm ve Altınordu sahasından bize intikal edenler Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Eski Anadolu Türkçesi Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Çağatayca ve Çağataycanın önemli isimleri ve eserleri Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Osmanlı Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinden kalan eserler Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Çağdaş Türk lehçelerinin ilk dönemleri Kaynak eser çalışması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar