DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri I:okuma Eğitimi TEB   303 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okuma becerisinin kuramsal niteliklerini kavrama, okuma eğitiminin sorunlarına yönelik farkındalık kazanma, Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma becerisini kazanımlar, etkinlikler, yöntem-teknikleri, ölçme-değerlendirme yaklaşımları açısından kavrama, okuma eğitiminde üstbilişin ve eleştirel okumanın önemini kavrama, okuma güçlüklerini fark etme, okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörleri kavrama.
Dersin İçeriği
Okuma becerisinin kuramsal boyutları, okuma eğitiminin sorunları, okuma eğitiminin tarihçesi, 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan öğretim programlarında okuma becerisine yönelik kazanımlar, etkinlikler, yöntem-teknikler ve ölçme değerlendirme ögeleri, okuma eğitiminde üstbiliş, eleştirel okuma, okuma güçlükleri, okuma alışkanlığının kazandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okuma becerisinin niteliklerini okur, yazar, metin bağlamında açıklar.
2) Okuma eğitiminin sorunlarını tartışır.
3) Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitiminin tarihçesini kavrar.
4) 2006 Türkçe dersi öğretim programında temel becerilerle okuma becerisine yönelik amaç ve kazanımları kavrar.
5) 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik yöntem ve teknikler ile ölçme-değerlendirme anlayışını kavrar.
6) 2015 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
7) 2017 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
8) 2018 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
9) 2019 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
10) Okuma eğitiminde üst biliş stratejilerinin önemini kavrar.
11) Okuma eğitiminde eleştirel okumanın önemini kavrar.
12) Okuma güçlüklerini kavrar .
13) Okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörleri kavrar.
14) Okuma etkinlikleri geliştirir.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okuma becerisinin nitelikleri ve okur, yazar, metin bağlamında açıklanması Okuma becerisinin nitelikleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Okuma eğitiminde yaşanan sorunlar Okuma eğitiminin sorunları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Türkçe dersi öğretim programlarında okuma eğitiminin tarihçesi Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitiminin tarihçesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 2006 Türkçe dersi öğretim programında temel beceriler ile okuma becerisine yönelik amaç ve kazanımlar 2006 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik yöntem ve teknikler ile ölçme-değerlendirme anlayışı 2006 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 2015 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2015 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 2017 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2017 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 2018 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2018 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 2019 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2019 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Okuma eğitiminde üst biliş stratejilerinin önemi Okuma eğitiminde üst biliş Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eleştirel okuma Eleştirel okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Okuma eğitiminde karşılaşılan okuma güçlükleri Okuma güçlükleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Okuma alışkanlığını kazandırmada okul, öğretmen ve ailenin rolü Okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar