DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi TEB   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Şeyda ÖZÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SAİT DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz dünyasının değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, dünyadaki sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel olaylarını anlayabilme ve bu olayları analiz etme
Dersin İçeriği
Eskiçağ medeniyetlerinden günümüze insanlık tarihinin değişim ve dönüşümleri anlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2) Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3) Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4) Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir.
5) Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6) İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir.
7) Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir.
8) Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanısıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda e
9) Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir.
10) Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur.
11) Eğitimin bilimsel temellerini tanır.
12) Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir.
13) Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur.
14) Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir.
15) Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygarlık ve Kültür kavramlarının tanımı Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Mezopotamya Uygarlıkları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Anadolu Uygarlıkları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Mısır Uygarlığı Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eski Yunan Medeniyeti Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Batının yükselmesinin temel nedenleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Coğrafi keşifler ve keşiflerin Türk Dünyasına etkileri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav - Yazılı Sınav
9 Rönesans, Reform Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fransız İhtilali ve Avrupaya etkisi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sanayi Devrimi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Emperyalizm Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İkinci Dünya Savaşı ve Sonuçları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Küreselleşme ve Uygarlık Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları . Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar