DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tiyatro ve Drama Uygulamaları TEB   401 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimde sözel ve sembolik ağırlıklı öğretimin yerini görsel ve yaşantılara dayalı öğrenim almaktadır. Eğitimde drama da bu yaklaşım ve yöntemlerden biridir ve sahip olduğu özellikler nedeniyle toplumsal değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüzde, yeni ve özgün düşünceler üretecek bireylerin yetiştirilmesinde önemli işleve sahiptir. Tiyatro ise insanı, insanla insana anlatma sanatıdır. Dolayısı ile bu derste bireyin kendini tanıyan ve gerçekleştiren, çevresini tanıyan ve uyum sağlayan, etkili ve verimli iletişim kurabilen, yeni ürünler ortaya koyabilen ve her alanda etkinliğini sürdürebilen, yararlıyı, gerçeği, doğruyu, özgünü ve güzeli arayan, duyuşsal, devinişsel ve bilişsel farkındalığı olan yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tiyatro ve drama kuramları ve tarihi, tiyatronun bileşenleri ve tiyatro pedagojisi, ses ve vücut eğitimi, dramanın aşamaları, dramada ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, dramada kullanılan teknikler ve yaklaşımlar, dramanın bir amaç yani bir ders ve bir araç yani bir yöntem olarak kullanılması, dramanın Türkiyede ve dünyada gelişimi, öncüleri ve yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tiyatro ve dramanın tarihsel gelişimini anlatır.
2) Tiyatro ve dramanın temel kavramlarını açıklar.
3) Dramanın tekniklerini açıklar ve uygular.
4) Doğaçlama çalışmalarını uygular.
5) Rol oynama tekniklerini uygular.
6) Türkçe öğretimi açısından drama uygulamalarını yapar.
7) Kısa oyunları sahneler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drama, Tiyatro, İlişkili Kavramlar ve İlköğretimde Yeri ve Önemi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
2 Dramanın ve Tiyatronun Belirgin Özellikleri, Amaçları, Temel Ögeleri, İlkeler ve Tiyatro Pedagojisi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tiyatro Kuramları ve Tarihi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dramanın Aşamaları I Araştırma- Materyal geliştirme Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
5 Dramanın Aşamaları II Araştırma- Materyal geliştirme
6 Dramada Kullanılan Teknikler I Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
7 Dramada Kullanılan Teknikler II Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlama Performans Değerlendirmesi
9 Tiyatro, Oyun ve Drama İlişkisi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
10 Dramanın Bir Amaç Olarak Kullanımına İlişkin Örnek Çalışmalar I Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
11 Dramanın Bir Amaç Olarak Kullanımına İlişkin Örnek Çalışmalar II Araştırma- Materyal geliştirme Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
12 Dramanın İlk Öncüleri ve Yaklaşımlar Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkiye'de ve Dünyada Dramanın Gelişimini ve Bugünkü Durumu Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tiyatro Sporu Araştırma- Materyal geliştirme Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
15 Dersin Genel Değerlendirmesi Pekiştirme - Gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar