DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eleştirel Pedagoji FELS   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İki ana amaç sayılabilir. Bunlardan birincisi geleneksel (tinsel) ve görgül (empirik) anlayışların ötesinde doğrudan eleştirel ve refleksif düşünme becerilerini geliştirmektir. İkincisi ise eğitimin amaç ve işlevlerini, eğitim kurumlarını, eğitim süreç, uygulama ve çıktılarını farklı boyutlarıyla ve farklı perspektiflerden irdeleyebilmek, değerlendirebilmek ve yeni görüş ve öneriler geliştirebilmektir.
Dersin İçeriği
Eleştirel düşünmenin oluşumu; eleştirel düşüncenin özellikleri; eleştirel pedagoji teori ve yaklaşımları; bilgi, bilim, eğitim ilişkileri; eğitim, uygarlık ve kültür ilişkileri; eğitim hakkı, eğitim olanağı ve fırsat eşitliğine yönelik tartışmalar; eğitimde özerklik tartışmaları, okulların zümre ve sınıflara göre durumu; eğitim ve üretim, eğitim ve sürdürüm, yazgı ve özgürlük tartışmaları; eğitim ve inovasyon, eğitim ve kalkınma; okulun finansmanı; eğitimde metalaşma, ticarileşme, piyasalaşma; eğitim, millet, devlet ilişkileri; eğitim ve iktidar; okul yönetimi ve demokrasi (çoğulculuk); denetim ve disiplin; eğitim ve okul türleri; okul türleri ve ayrışma, okul ve ayrımcılık; okulda rutinler ve şiddet; eğitim ve kimlik oluşumu; eğitim, entegrasyon ve ideoloji; müfredat ve örtük programlama; başarı, sınav, kademeler arası geçiş; alternatif eğitim teori ve uygulamaları gibi konular farklı perspektiflerden ve eleştirel bir yaklaşımla irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimle ilgili ana kavram ve teorileri bilir.
2) Eğitim ile kimlik, kültür, medeniyet, kalkınma ilişkilerini kurar.
3) Eğitim sorunları ve güncel tartışmaları izler.
4) Eğitim ve okulla ilgili zümreler ve sınıfsal açıdan analizler yapabilir.
5) Eğitim ve iktidar ilişkilerini irdeleyebilir, yorumlayabilir.
6) Eğitimin amaçlarını, programları, müfredatları farklı perspektiflerden değerlendirebilir.
7) Okul içi ilişkileri, rutinler, sınavlar ve disiplin süreçlerini irdeleyebilir.
8) Eğitim sorunlarına, okulun finansmanı ve yönetimine dair uygun çözüm önerileri geliştirebilir.
9) Gerek eğitimdeki gerek yaşamdaki konu ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilir, eleştirel düşünür.
10)
11)
12)
13)
14)
15)