DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri EMB   201 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tugay AKBULUT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUGAY AKBULUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde öğrenci merkezli, etkili ve anlamlı öğrenme temelli, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri üzerinde durulacaktır. Bu amaçla ders içeriği, yapılandırmacı öğrenme kuramı ile anlamlı öğrenme için yöntem ve teknikleri kapsamaktadır.
Dersin İçeriği
Program geliştirme, öğretim ve öğretim süreciyle ilgili temel kavramlar, günlük, yıllık ders planı yapabilme, içerik seçimi ve düzenlemesi. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisi, öğretim amaçlarına uygun materyal seçimi, ölçme ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim programının tanımını, öğelerini ve önemini açıklar.
2) Bilişsel/Duyuşsal/Devinimsel alanda, belirtilen bir konuda istenen düzeye uygun kazanımlar oluşturur.
3) İçeriği öğretim için düzenlemenin temel ilkelerini ve önemini anlar.
4) Öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri açıklar.
5) Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma-inceleme yoluyla öğretim gibi öğrenme-öğretme strateji ve modellerini tanır.
6) Eğitimde kullanılan belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini açıklar.
7) Düz anlatım, soru-cevap, rol oynama ve drama, işbirlikli öğrenme, problem çözme yöntemlerini uygular.
8) Örnek olaya dayalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme yöntemlerini uygular.
9) Öğretim tekniklerini (mikro öğretim, beyin fırtınası, altı şapkalı düşünme tekniği, gösteri ve benzetim) tanır.
10) Yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zeka kuramı gibi öğretimde kullanılan çağdaş yaklaşımları açıklar.
11) Üst düzey düşünme becerilerinin neden ve nasıl kazandırılması gerektiğini açıklar.
12) Öğretimde araç kullanmanın gerekçelerini ve önemini ifade eder.
13) Öğretimin planlanması ve uygulanması sürecinde dikkat edilecek ilkeleri kullanır.
14) Öğretim strateji ve yöntemlerini, alanın programındaki konuların öğretiminde kullanır.
15) Edindiği öğretim becerileri doğrultusunda, öğretim ilkelerini dikkate alarak uygun bir ders planlar ve uygular.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders kapsamı hakkında bilgilendirme Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Yapılandırmacı öğrenme kuramı İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Kavram Haritası, Üst Düzey Düşünme Becerileri Literatürün taranması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Üst Düzey Düşünme Becerileri, Çoklu zeka kuramı, Mikro öğretim, Beyin fırtınası Ödev:Yapılandırmacılık hakkında kavram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 Öğretimde yöntem ve teknik kavramları, Öğretim teknikleri (Mikro öğretim, Beyin fırtınası) Ödev: Çoklu Zeka kuramı hakkında kavram haritası hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Altı şapkalı düşünme tekniği, Gösteri tekniği, Benzetim (simülasyon) tekniği Ödev: Üst düzey düşünme becerileri hakkında kavram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Anlatım Yöntemi ve Soru-Cevap yöntemi, Tartışma yöntemi ve Argümantasyon Ödev: Argümantasyon hakkında kavram haritası oluşturma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık çalışmaları Yazılı Sınav
9 Rol oynama ve drama yöntemi, SunuşYoluyla (sergileyici ) öğretim - Ausubel Ödev: Rol Oynama ve Drama Yöntemi hakkında örnek uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Ödev
10 İşbirlikli (kubaşık) öğrenme Ödev: İşbirlikli (kubaşık) öğrenme ile ilgili bir sınıf uygulaması hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Problem Çözme Yöntemi Ödev: Problem Çözme Yöntemi hakkında kavram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Örnek olay yöntemi, buluş yoluyla öğrenme stratejisi Ödev: Buluş yoluyla öğrenme etkinliği hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sorgulamaya (Araştırmaya) dayalı öğrenme Ödev: Sorgulamaya (Araştırmaya) dayalı öğrenme hakkında kavram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Probleme dayalı öğrenme Ödev: Probleme dayalı öğrenme hakkında kavram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Proje tabanlı öğrenme Ödev: Proje tabanlı öğrenme hakkında kavram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenilen strateji, yöntem ve tekniklerin tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar