DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Araştırma Yöntemleri EFMZ   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özkan ÖZGÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, bir problemi bilimsel yöntemi kullanılarak nasıl çözmeye çalışacakları konusunda bilgi, beceri ve tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bilim ve bilimsel araştırma süreciyle ilgili temel kavramlar, bilim tarihi ve felsefesi, Bilimin doğası, bilimsel yöntem ve bilimsel yöntem hakkındaki farklı bakış açıları, Bilimsel araştırmanın yapısı, problem, araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama ve analiz etme, verilerin sunumu yorumlanması ve raporlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilim kavramlarının tarihsel süreç içerisindeki dönüşümlerini tartışır.
2) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini açıklar.
3) Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıklarını açıklar.
4) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma süreç ve teknikleriyle ilgili incelemeler yapar ve sunar
5) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma süreç ve teknikleriyle ilgili incelemeler yapar ve sunar
6) Araştırma için bir problem belirler, bilimsel yöntem basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
7) Yaptığı araştırmanın raporunu kurallara uygun olarak yazar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
2 Bilim ve temel kavramlar Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Bilimsel araştırmanın yapısı Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Problem Kendi alanınızla ilgili bir problem seçerek bu problemi; iki sayfayı geçmeyecek şekilde tanımlayarak açıklayınız. Problem durumunun sonunda problem mutlaka bir soru şeklinde ifade edilmelidir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
7 Problem durumu Belirlediğiniz probleme ilişkin amaçlar yazınız. Amaçlar hem genel amaç hem de alt amaçları kapsamlarıdır. Alt amaçları soru olarak ifade ediniz. Seçtiğiniz probleme ilişkin olası sayıltı ve sınırlılıkları belirtiniz. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav ödev teslimi Yazılı Sınav
9 Araştırmanın Modeli Daha önce seçtiğiniz probleme en uygun araştırma modelini belirleyerek, modeli ve şeçme gerekçesini kısaca açıklayınız Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Evren ve Örneklem Araştırmanıza uygun olası evren ve örneklemi belirleyerek nasıl örneklem seçeceğinizi açıklayınız. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Veri toplama yöntemleri: Nicel veri toplama teknikleri Araştırmanın problem ve amaçlarına uygun veri toplama yollarını belirleyerek uygun bir veri toplama aracı hazırlayınız. Örneğin; anket, gözlem formu, görüşme formu vb. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Verilerin toplanması Veri toplama araçlarının uygulanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Verilerin analizi Veri girişinin yapılması ve veri matrisinin oluşturulması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 Verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması Bulguların yazılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
15 Verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması 2 Tartışma, yorum, sonuç ve önerilerin yazılması ve araştırma raporunun tamamlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar