DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grup Rehberliği Etkinlikleri RPD   322 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup rehberliği etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
İletişim, kendini tanıma, duygular, benlik algısı, benlik saygısı, kişiler arası ilişkiler gibi kişisel-sosyal alanla ilgili etkinlikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup rehberliği etkinliklerinin yürütülmesi sırasında izlenen aşamaları, yapılan işlemleri bilir
2) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılacak psikolojik danışmanlık becerilerine sahiptir.
3) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılan psikolojik danışma becerilerini kullanır.
4) Bir grup rehberliği etkinliğini planlayarak yürütür.
5) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine uygun kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki grup rehberliği etkinliklerini belirler.
6) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine için bir dönem boyunca yapılacak grup rehberliği etkinliklerinin planını yapar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Dersle ilgili ünite ve kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Grup rehberliği etkinliklerinin amacı, içeriği, uygulanması sırasında kullanılacak beceriler Dersle ilgili konu ve uygulamalara hazırlık yapılması Tartışma
3 İletişim engelleri Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
4 İletişimde geri bildirim ve etkin dinleme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
5 Kendini tanıma, anlama ve kendini kabul Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
6 Kişilik özellikleri, başkalarına benzer ve farklı olan özellikler Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
7 Çekingenlik, girişkenlik ve saldırganlık Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
8 Ödev teslimi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
9 Duygular, duyguları ifade etme, duygu düşünce ilişkisi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Akılcı olmayan düşünceler ve bu düşünceleri değiştirme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Öfke ile baş etme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kişilerarası ilişkilerde beklentilerin ifade edilmesi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
13 Benlik saygısı Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
14 Kişilerarası ilişkilerde olumlu geribildirimin önemi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Derste yapılan etkinlik ve dersin değerlendirilmesi Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Dönem sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567891011121314151617