DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri RPD   239 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, bilimsel bir anlayış geliştirme, bir durumu bilimsel yöntem ışığında değerlendirebilme ve bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi ve beceri gelişimini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders bilimsel araştırma süreci, bilmsel çalışmalarda etik sorunlar, evren ve örneklem, veri tolama araç ve süreçleri, araştırma türleri ve araştırmanın raporlaştırılması konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim ve bilimsel bilginin özellkilerini açıklar,
2) Bilimsel yöntemin süreçlerini söyler,
3) Bilimsel araştırmaların niteliklerini kavrar,
4) Bir problemi araştırma konusu olabilecerk şekilde formüle eder,
5) Bir bilimsel araştırmanın sınırlılıklarını açıklar,
6) Araştırmada karşılaşılabilecek etik sorunları söyler,
7) Bir araştırma için uygun örneklem belirleme yöntemlerini açıklar,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi, Bilginin kaynağı ve bilmenin yolları ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
2 Bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel yöntemin süreçleri, bilimin tarih içindeki gelişimi ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
3 Araştırma, araştırmanın nitelikleri ve süreçleri ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
4 Araştırmanın türleri ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
5 Genel araştırma türleri, nitel ve nicel araştırmaların karşılaştırılması ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
6 Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
7 Litaretür taraması, araştırma porblemi belirleme ve araştırmanın planlanması ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
8 Ara sınav sınav sorusu yazma
9 Araştırma evreni, örnekleme ve olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
10 Olasılığa dayalı olmayan örenekleme yöntemleri ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
11 Araştırmada veri toplama araç ve yöntemleri ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
12 Veri toplama araç ve yöntemlerinde geçerlik ve güvenirlik ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
13 Deneysel araştırma desenleri ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
14 Korelasyonel ve nedensel karşılaştırma araştırma desenleri ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
15 Araştırmanın raporlaştırılması, atıfta bulunma ve kaynakça yazma ilgili kaynakların gözden geçirilmesi
16-17 Dönem sonu sınavı sınav sorusu yazma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E, Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (8. Baskı), Ankara: Pegem Akademi. Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (5. Basım), Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Balcı, A. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma, (3. Baskı), Ankara: Pegem Yayıncılık. TÜBA (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Ankara:Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.