DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Matematik II S   102 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sınıf öğretmen adaylarına temel matematik konu alanı ile ilgili kavram ve ilkeleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Matematiğin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi Kümeler ve kümelerle işlemler Sayı sistemi kurma, doğal sayılar Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü sayılar Köklü çokluklar Kartezyen çarpım, bağıntı Denklik ve sıralama bağıntıları Fonksiyon Bazı fonksiyonlar ve grafikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin Öğrenme Kazanımları
2) Cebirsel ifadeler yazma, bunları çarpanlarına ayırmaişlem yapma-
3) --Denklem ve özdeşlik kavramlarını ayırt etme-
4) --İkinci dereceden denklemleri kurma ve çözme-
5) --Eşitsizlik sistemlerini kurma ve bunlarla ilgili problem çözme
6) ---Geometrinin kuruluşunu açıklama
7) ---Düzlemsel şekilleri açıklama
8) ---Düzlemsel şekillerin alan ve çevreleriile ilgili problemleri çözme-
9) --Cisimleri açıklama ve bunların alan ve hacimleri ile ilgili problemleri çözme
10) ---Üçgenlerde eşlik ve benzerlik kavramlarını açıklama ve bunlarla ilgili problemleri çözme -
11) --Dik üçgen, Pisagor bağıntısı dik üçgende metrik bağıntılarını kullanarak problem çözme ---
12) Trigonometrinin temel kavramlarını açıklama, problem çözme ve grafiklerini çizme --
13) Problem çözme ve grafiklerini çizme
14) Veri toplama sürecini açıklama
15) Veri toplama sürecini açıklama, tablo ve grafikler yardımıyla özetleme ve bunlara ilişkin uygun betimsel istatistikleri uygulama ve problem çözme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cebirsel ifadeler ve bunların çarpanlarına ayrılması Kaçar, A. (2006). s. 64-70; Kadıoğlu, E ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
2 Denklem ve özdeşlik kavramları Kaçar, A. (2006). s. 64-70; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
3 İkinci dereceden denklemler Kaçar, A. (2006). s. 70-80; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
4 Eşitsizlik sistemleri Kaçar, A. (2006). s. 80-85; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
5 Geometrinin kuruluşu Kaçar, A. (2006). s. 118-133; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
6 Düzlemsel şekiller ve bunların alan ve çevreleri açar, A. (2006). s. 118-133; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
7 Cisimler ve bunların alan ve hacimleri Kaçar, A. (2006). s. 118-133; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
8 Ara sınav Preparing Exam
9 Üçgenlerde eşitlik ve benzerlik kavramları Kaçar, A. (2006). s. 118-133; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 16-27
10 Dik üçgen, Pisagor bağıntısı dik üçgende metrik bağıntılar Kaçar, A. (2006). s. 138-177
11 Trigonometrinin temel kavramları Kaçar, A. (2006). s. 180-204
12 Basit trigonometrik fonksiyonlar Kaçar, A. (2006). s. 180-204
13 Veri toplama, tablo ve grafik yardımıyla verilerin özetlenmesi Kaçar, A. (2006). s. 180-204
14 Betimsel istatistikler Kaçar, A. (2006). s. 180-204
15 Betimsel istatistik konusunda problem çözümleri Kaçar, A. (2006). s. 180-204
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar