DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Eğitimi * S   213 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan DEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR1. Öğretim Grup:C
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve estetik kavramlarını tanımlama ve açıklama becerisinin kazandırılması. Sanatsal düşüncenin kökeni, kronolojik anlamda sanatın tarihinin değerlendirilmesi, sanatın amacı, işlevi, sanatçı kimliği ve uslup üzerine bilgilendirme yapılarak bu alandaki sanatsal kültürün gelişimine katkıda bulunmak. Görsel kültür ve görsel okuryazarlık bilincinin kazandırılması. Çocuğun sanatsal gelişim evreleri ve sanat öğretim teknik ve yöntemleri, yaratıcılık ve yaratıcı sanat etkinlikleri üzerinde görüş ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sanat Eğitimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetik ve sanat kuramlarına giriş. Kronolojik anlamda sanatın tarihine ilişkin yorum ve değerlendirmeler. Önerilen kaynakları okuma
2 Sanatın amacı, işlevi, sanatçı kimliği, günümüz sanat anlayışı, popüler sanat ve popüler kültür kavramlarına giriş. Önerilen kaynakları okuma
3 Sanat eğitimi ve sanat öğretimi, sanat eğitimi kuram ve yöntemleri, müze eğitimi ve yaratıcılık. Anlatım, tartışma ve gösterim.
4 İlköğretimde sanat eğitimi. Çocuğun çizgisel gelişimi. Çocuk resimlerinin ortak özellikleri, sahte çocuk resimleri. Grup sunumlarının belirlenmesi. Anlatım, tartışma ve gösterim.
5 Sanat eğitiminde planlama. Görsel sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanatlar Kültürü ve Müze Bilinci üzerine açıklamalar. Anlatım, tartışma ve gösterim.
6 Görsel sanatlar eğitiminde değerlendirme ve çocuk resimlerinin kritiği. Anlatım, tartışma ve gösterim.
7 Ara değerlendirme (Vize) Ara değerlendirme (Vize)
8 Ara Sınav
9 ikinci grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
10 üçüncü grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
11 Dördüncü grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
12 Beşinci grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
13 Altıncı Grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
14 Yedinci Grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
15 Sekizinci grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar