DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drama * S   309 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZLEM KAF1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına eğitimde dramanın ne olduğu ve ilkokul dersleri içerisinde nasıl yararlanacakları konusunda bilgi vermektir. Buna ek olarak bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde dramanın ne olduğunu açıklama, ilişkili diğer kavramlarla (psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, vb.) farklarını ortaya koyma,çocuklarla dramanın tarihçesi, eğitimde dramanın yapılandırılması ve aşamaları, yaş grupları ve uygulama alanlarına göre eğitimde drama, eğitimde dramanın ortamı, öğretmen nitelikleri, eğitimde drama teknikleri, değerlnedirme, eğitimde dramanın kullanımına ilişkin örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi İlgili konunun okunması
2 Isınma ve Hazırlık Etkinlikleri İlgili konunun okunması
3 Sürece Hazırlık Etkinlikleri İlgili konunun okunması
4 Duyu Çalışmaları İlgili konunun okunması
5 Fotoğraftan doğaçlama İlgili konunun okunması
6 Nesnelerden Doğaçlama İlgili konunun okunması
7 Drama kavram, teknik ve süreçle ilgili makale okuma-değerlendirme Doğaçlama Çalışması
8 Ara Sınav Doğaçlama Çalışması
9 Teorik Bilgi İlgili konunun okunması
10 Yazılı sınav Yazılı sınav
11 Hayat Bilgisi Ders Planı Örneği İlgili konunun okunması
12 Türkçe ders plan örneği İlgili konunun okunması
13 Bireysel Ders Planı Hazırlama İlgili konunun okunması
14 Drama planlarının değerlendirilmesi İlgili konunun okunması
15 Dönemin değerlendirilmesi Genel Değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Plan örnekleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar