DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi S   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ OSMAN ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ OSMAN ATEŞ1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ALİ OSMAN ATEŞ1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dinin sosyal ve pedagojik açıdan değerini açıklayarak, İlköğretim I.Kademe DKAB derslerini başarıyla yürütebilecek donanımı kazandırabilmek.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, vb.).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Din kavramını tanımlama ve toplumsal değerini açıklayabilme
2) Din kavramını tanımlama ve toplumsal değerini açıklayabilme
3) Dinin insan ve eğitim açısından değerini açıklayabilme
4) Dinin insan ve eğitim açısından değerini açıklayabilme
5) Dinin kültürel boyutunu açıklayabilme
6) Dinin kültürel boyutunu açıklayabilme
7) Çokkültürlülük gerçeğinden hareketle, doğru din öğretiminin toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini açıklayabilme
8) Çokkültürlülük gerçeğinden hareketle, doğru din öğretiminin toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini açıklayabilme
9) Çokkültürlülük gerçeğinden hareketle, doğru din öğretiminin toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini açıklayabilme
10) Neden din eğitimine gerek olduğunu açıklayabilme
11) Neden din eğitimine gerek olduğunu açıklayabilme
12) Neden din eğitimine gerek olduğunu açıklayabilme
13) İslam dışındaki dinlerin genel özelliklerini açıklayabilme
14) İslam dışındaki dinlerin genel özelliklerini açıklayabilme
15) İslam dışındaki dinlerin genel özelliklerini açıklayabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar: Din-Kültür- Ahlak. Dinin tanımı ve önemi; İnsan-eğitim ve din ilişkisi Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Din ve kültür ilişkisi; çokkültürlülük, okul ve din eğitimi; Din öğretiminin temellendirilmesi Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Müslümanlığın temel ilkeler - İman, İbadet ve Güzel Ahlak. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İman nedir. Tanımı ve şartları. Allaha, Meleklere, Kitaplara iman. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Peygamberlere, Ahiret Gününe, Kaza ve Kadere iman. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İslamın Şartları ve İslamda İbadetler: Namaz, Oruç. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Zekat, Hac. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınavı Önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 İslamiyet ve diğer dinler: İlahi Dinler-Diğer dinler. Yahudilik. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Hıristiyanlık Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Diğer dinler: Şamanizm, Maniheizm, Taozim. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Budizm, Brahmanizm, Hinduizm, Şintoizm. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ahlak eğitimi ve din, Ahlak-birey ve toplum ilişkisi. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 ilköğretim I. kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, vb.) Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Öğrenme alanları ve din eğitimi; Sure ve duaların öğretimi Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar