DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tml Drama SAC   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZLEM KAF1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimde yaratıcı dramanın ne olduğu, süreçte nasıl işe koşulacağı ile ilgili öğretmen adaylarına farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca öğretmen adaylarının kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Tanıma-tanışma etkinlikleri, iletişim etkileşim çalışmaları, duyu çalışmaları, güven çalışmaları, doğaçlama ve rol oynama çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kendisinin kişisel, fiziksel ve duygusal özelliklerini ifade eder.
2) Bireyler arası farklılıkları fark eder.
3) Çevresi ile sağlıklı iletişim ve etkileşim kurmakta istekli olur.
4) Rol oynama ve doğaçlamalara katılmakta istekli olur.
5) Eğitimde yaratıcı dramayı tanır.
6) Eğitimde yaratıcı dramanın temel kavramlarını açıklar.
7) Oyun ve yaratıcı drama arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
8) Eğitimde yaratıcı drama sürecinin aşamalarını açıklar.
9) Etkinlikleri aşamalara göre yerleştirir.
10) Eğitimde yaratıcı dramanın önemini kavrar.
11) Yaratıcı dramanın eğitimde yöntem olarak kullanılmasına dair farkındalık kazanır.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi derse hazır gelme Soru-Cevap
Rol Oynama
Grup Çalışması
2 Tanışma-İletişim derse hazır gelme
3 İletişim- Etkileşim Çalışmaları derse hazır gelme
4 Duyulara Yönelik Çalışmalar derse hazır gelme
5 Uyum ve Güven Çalışmaları derse hazır gelme
6 Uyum ve Güven Çalışmaları derse hazır gelme
7 Oyun-yaratıcı drama ilişkisi derse hazır gelme
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Rol oynama ve doğaçlama (fotoğraf) derse hazır gelme
10 Rol oynama ve doğaçlama (nesne) derse hazır gelme
11 Yaratıcı Dramanın Temel Kavramları, Bileşenleri ve Aşamaları derse hazır gelme
12 Yazınsal Türler ve yaratıcı drama ilişkisi (masal, şiir, öykü) derse hazır gelme
13 Yazınsal Türler ve yaratıcı drama ilişkisi (masal, şiir, öykü) derse hazır gelme
14 Yazınsal Türler ve yaratıcı drama ilişkisi (masal, şiir, öykü) derse hazır gelme
15 Genel değerlendirme derse hazır gelme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar