DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya S   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Mustafa Kemal SANGÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ONUR DEMİRKOL1. Öğretim Grup:B
Arş.Gör.GÖKMEN SIĞIRCIK1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel kimya bilgisini oluşturmak
Dersin İçeriği
Madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir
2) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir
3) Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir
4) Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
5) Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir
6) Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir
7) Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
8) Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır
9) Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir
10) Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir
11) Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
12) Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
13) Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
14) Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
15) Alanında söz sahibi olmaya başlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü, Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Atom ve Atom kuramı Kaynak taraması Anlatım
Problem Çözme
3 Kimyasal bileşikler Kaynak taraması Anlatım
4 Kimyasal tepkimeler Kaynak taraması Anlatım
Problem Çözme
5 Sulu Çözelti tepkimelerine giriş Kaynak taraması Anlatım
6 Gazlar Kaynak taraması Anlatım
7 Termokimya Kaynak taraması Anlatım
Problem Çözme
8 Ara sınav Kaynak taraması Yazılı Sınav
9 Atomun elektron yapısı Kaynak taraması Anlatım
Problem Çözme
10 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikler Kaynak taraması Anlatım
11 Kimyasal bağ I: Temel kavramlar Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Kimyasal bağ II : Bağ kuramlar Kaynak taraması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Soru çözümü Kaynak taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Final Kaynak taraması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar