DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zeka ve Zeka Kuramları * SAB   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYTEN İFLAZOĞLU SABAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, zeka, zeka kuramları ve çoklu zeka kuramı hakkında bilgi vermektir. Derste ayrıca çoklu zeka kuramına göre eğitim planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı üzerinde de durulacaktır.
Dersin İçeriği
Bireysel farklılıklar ve zeka, çoklu zeka kuramından önceki zeka kuramları, çeşitli zeka alanları ve çoklu zeka kuramını tanımlanması, zeka alanlarının belirlenmesi, çoklu zeka kuramı ve programa uygulanması, düşündüğümüzden de zekiyiz, çoklu zeka alanlarını dikkate alarak eğitim yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması İlgili kaynakları okuma
2 Zeka, Akıl, Yetenek, Beceri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
3 Zeka, Akıl, Yetenek, Beceri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
4 Zeka kuramlarının incelenmesi ve çoklu zeka kuramının kuramsal temelleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
5 Çoklu zeka kuramının kuramsal temelleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
6 Sözel dilsel ve Görsel-uzamsal zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
7 Müziksel-ritmik ve bedensel-kinestetik zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
8 Arasınav Sınava hazırlanma
9 Matematiksel-mantıksal ve Sosyal zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
10 İçsel zeka ve doğa zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
11 Çoklu zeka alanlarına yönelik bir farkındalık programının hazırlanması Hazırlık programıda yer verielcek etkinliklere karar verme
12 Çoklu zeka alanlarına yönelik bir farkındalık programının uygulanması ve değerlendirilmesi Farkındalık programını uygulama ve değerlendirme
13 Çoklu zeka alanlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
14 Çoklu zeka kuramı temel alınarak yapılmış yüksek lisans ya da doktora tezlerinin ve bir makalenin incelenerek sunulması Tez ya da makalelerin incelenmesi ve sunum hazırlanması
15 Dersin değerlendirilmesi Görüş ve önerilerin yazılması
16-17 Final sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar