DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fen ve Teknoloji Öğrt. ve Lab. Uygulamaları S   312 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji eğitimi ile ilgili laboratuvar uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmelerini bu uygulamaları gerçekleştirirken bilimsel süreç becerilerini etkili kullanmalarını ilgili deneyleri yaparken gerekli yaklaşım-yöntem ve teknikleri başarı ile uygulayabilmelerini ve fen konularını günlük hayatla ilkişkilendirebilecekleri ortamları nasıl hazırlayabileceklerini anlamalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Fen ve Teknoloji öğretiminde laboratuvar uygulamasının önemi ve amacı Laboratuvarda uyulması gerekli kurallar, laboratuvarda güvenlik Laboratuvar uygulamalrında kullanılan araç ve gereçler Bilimsel süreç becerilerinin laboratuvar uygulamalarında yeri ve önemi Laboratuvar uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikler Laboratuvarda yapılan deney çeşitleri. Hangi deneylerin hangi kazanımlarla ilişkili olduğunun tespiti ve hangi sınıf düzeyine hizmet ettiğinin belirlenmesi İlköğretim I. Kademe 3. sınıf düzeyindeki laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi, raporlaştırılması ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretmen adayları fen ve teknoloji eğitiminde laboratuvarın rolünü ve önemini bilir.
2) Öğretmen adayları laboratuvarda uyulması gerekli kuralları ve önlemleri tanır, olası bir durumda nasıl önlem alınacağını bilir.
3) Öğretmen adayları laboratuvar uygulamalarında bilimsel süreç becerilerini etkili kullanır
4) Öğretmen adayları laboratuvar çalışmalarında farklı yöntem teknikler kullanır.
5) Öğretmen adayları laboratuvardaki araç ve gereçleri tanır ve işlevlerine göre etkili kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedefleri ve öğrenci sorumlulukları, ilköğretimde Fen Öğretiminin Önemi İlgili konunun okunması
2 Fen öğretimi tecrübeleriniz, Fenin günlük hayatımızdaki yeri İlgili konunun okunması
3 Fen ve teknoloji eğitimin amacı fen teknoloji okur yazarlılığı İlgili konunun okunması
4 Öğrenme Kuramları. Çoklu Zeka İlgili konunun okunması
5 Kavram öğretimi, Kavram haritaları İlgili konunun okunması
6 Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım. 5E modeli İlgili konunun okunması
7 Eleştirel ve yapıcı düşünme İlgili konunun okunması
8 Ara Sınav İlgili konunun okunması
9 Laboratuvar uygulamaları, Güvenlik, Bilimsel süreç becerileri İlgili konunun okunması
10 Problem çözme ve probleme dayalı öğrenme. Proje tabanlı öğrenme İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Fen eğitiminde ölçme değerlendirme İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 3-4. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programının incelenmesi(temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb) İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Planlama (yıllık, ünite, ders). Yeni fen ve teknoloji programı İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin inceleme İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Tartışma İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar