DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dinleme Eğitimi * SAA   405 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARABAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dinleme becerisini kuramsal boyutlarıyla tanıma, dinleme ve öğrenme arasındaki önemi belirtme, dinlediğini anlamaya yönelik teknik ve yöntemleri tanıma; Türkçe öğretimi ve dinlediğini anlama süreci arasındaki önemi kavrama.
Dersin İçeriği
Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Öğretmen adaylarına, ilkokulda Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dinlemenin tanımı Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması
2 Dinlemeye ilişkin temel kavramlar birinci bölümün okunması
3 Dinleme ile işitme kavramı ikinci bölümün okunması
4 Dinleme ve Beyin üçüncü bölümün okunması
5 Dinlemenin Unsurları dördüncü bölümün okunması
6 Türkçe Öğretim programı ve dinleme kazanımları Türkçe öğretim programı
7 Türkçe Öğretim programıda dinleme becerisi Türkçe öğretim programı
8 Ara Sınav
9 Dinleme Türleri ve Etkinlikleri I ilgili bölümün okunması
10 Dinleme Türleri ve Etkinlikleri II ilgili bölümün okunması
11 Dinleme Türleri ve Etkinlikleri III ilgili bölümün okunması
12 Dinleme Becerisine Uygun Ders Planı Hazırlama ders planı hazırlama
13 Dinleme Becerisine Uygun Ders Planı İncelemesi ders planı hazırlama
14 Dinlediğini Anlama Testi Geliştirmeye Hazırlık test oluşturma
15 Dinlediğini Anlama Testi Geliştirme test oluşturma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar