DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi * MB   318 6 1 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:B
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını okul ve sınıf ortamıyla tanıştırarak, okulun yapısı, eğitim öğretim durumları, okulu meydana getiren unsurları birinci elden gözlemleme fırsatı vererek öğretmenlik uygulamalarına hazırlık yapmaktır. Bu derste ayrıca sınıf öğretmeni adaylarından okul ve sınıf atmosferini gözlemeleri istenerek, gözlemlerini raporlaştırma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretmenin okuldaki bir gününü gözlemleme okuma
2 Öğrencinin okuldaki bir günün gözlemleme okuma
3 Öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini gözlemleme okuma
4 Öğretmenin dersi hangi aşamalara böldüğünü gözlemleme okuma
5 Öğretmenin öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını gözlemleme okuma
6 Derste ne tür etkinliklerden yararlanıldığını gözlemleme okuma
7 Dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını gözlemleme okuma
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini gözlemleme okuma
10 Öğretmenin öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme okuma
11 Okulun örgüt yapısını gözlemleme okuma
12 Okul müdürünün görevini nasıl yaptığını gözlemleme okuma
13 Okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme okuma
14 Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama okuma
15 Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar