DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğretimi * S   314 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARABAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZEKİYE ÇAĞIMLAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretiminin temel ilkelerini ve önemini fark etme. Türkçe öğretiminin kuramsal bağlamına ilişkin bilgileri yapılandırabilmeyi, öğrencilerinin temel dil becerilerini geliştirmede yapılandırabildikleri bilgileri beceri düzeyinde uygulamaya koyabilmeyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Türkçe öğretiminin önemi, öğretim yöntemleri, dil bilgisi, yazılı ve sözlü anlatım, metin inceleme, performans oluşturma, bir haftalık Türkçe dersinin işleniş planı ve kullanılacak yöntemlerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması ve içeriğin sunulması yok
2 Temel kavramlar ve ilkeler birinci bölümün okunması
3 Okuma Becerisi ikinci bölümün okunması
4 Dinleme Becerisi üçüncü bölümün okunması
5 Konuşma Becesisi dördüncü bölümün okunması
6 Yazma Becerisi beşinci bölümün okunması
7 Dil Bilgisi Öğretimi on ikinci bölümün okunması
8 Ara Sınav bireysel çalışma
9 Türkçe Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme on dördüncü bölümün okunması
10 Türkçe Dersi Öğretim Programının İncelenmesi mevcut programın gözden geçirilmesi
11 Sınıf içi yapılan gözlemlerin değerlendirilmesi gözlem yapılması
12 Ders planı örneklerinin uygulaması ders planı hazırlama
13 Ders planı örneklerinin uygulaması ders planı hazırlama
14 Ders planı örneklerinin değerlendirilmesi ders planı hazırlama
15 Ders planı örneklerinin değerlendirilmesi ders planı hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar