DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri * EMB   203 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AKIN EFENDİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.AYTEN İFLAZOĞLU SABAN1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim işiyle uğraşacak olan bireylere, bir dersin planlanmasından uygulanmasına kadar, her eğitimcide bulunması gereken, amaç belirleme, içerik düzenleme, uygun eğitim durumları hazırlama, etkili öğretim yöntemlerini kullanma gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Program geliştirme, öğretim ve öğretim süreciyle ilgili temel kavramlar, günlük, yıllık ders planı yapabilme, içerik seçimi ve düzenlemesi. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisi, öğretim amaçlarına uygun materyal seçimi, ölçme ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (Sistem Olarak Eğitim, Eğitim, Öğrenme, Öğretim, Eğitim Programı, Program Geliştirme) Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes
2 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes
3 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes
4 Öğretim Amaçlarına Uygun İçeriğin Seçimi ve Düzenlenmesi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes
5 Öğretme Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes
6 Öğretme Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes
7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yöntem seçimini etkileyen faktörlerin tartışılması ve belirlenen öğretim yöntemlerinin öğrencilere proje ödevi olarak dağıtılması
8 Ara sınav Sınava hazırlanma
9 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje ödevi hazırlama
10 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje ödevi hazırlama
11 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje ödevi hazırlama
12 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Programdaki örnek ders planlarının eleştirel bir gözle incelenmesi
13 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Bireysel olarak ders planı hazırlama
14 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Hazırlanan ders planlarının gerçek sınıf ortamında uygulanma
15 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Uygulamanın olumlu ve olumsuz yanlarının yazılması
16-17 Final Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar