DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı * EMB   204 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÖZLEM KAF1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.AKIN EFENDİOĞLU1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, slaytlar, bilgisayar temelli internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkelerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Farklı öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretimdeki durumu ve kullanımı; öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyali geliştirme (slayt, bilgisayarda ders materyali, vb. ); ve farklı materyalleri değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (Eğitim, Öğretim, Öğrenme, Öğretim, Öğretme) lgili bölümleri okuma
2 Öğrenme kuramları ilgili bölümleri okuma
3 Eğitim programı ve öğeleri (amaç, içerik, yöntem ve değerlendirme) ilgili bölümleri okuma
4 Amaçlar- kazanımlar (alanlara göre analizi) İlkokul programından seçilecek kazanımların analiz edilmesi, alan ve düzeylerinin belirlenmesi
5 İçerik örnek içerik analizinin yapılması
6 Öğrenme- Öğretme Süreci, Öğrenme öğretme ilkeleri, Öğrenme ve Öğretme Stratejileri, Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlkokul programından bir ders planı örneği eleştirel olarak incelenmesi
7 Öğretim Teknolojileri ve Materyaller, Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Materyal ilgili bölümleri okuma
8 Ara Sınav ilgili bölümleri okuma
9 Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması ilgili bölümleri okuma
10 Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-Gereçler Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak yapmak durumunda olduğu çalışmalara hazırlanmak.
11 Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-Gereçler Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak yapmak durumunda olduğu çalışmalara hazırlanmak.
12 Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-Gereçler Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak yapmak durumunda olduğu çalışmalara hazırlanmak.
13 Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-Gereçler Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin grup olarak yapmak durumunda olduğu çalışmalara hazırlanmak.
14 Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi ilgili bölümü okuma
15 Dönem değerlendirmesi genel olarak öğrenilenleri ve süreci gözden geçirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar