DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Tarihi ve Kültürü S   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail ÜLGER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İSMAİL ÜLGER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.İSMAİL ÜLGER1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.İSMAİL ÜLGER1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medeniyet ile kültür arası ilişki Türk Kültürünün ve tarihinin kendine has özellikleri değerlendirilir.
Dersin İçeriği
Türk tarihinin özelliği ve doğuş süreci ile coğrafi ve iklim; demografik zemini analiz edilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk tarihinin özelliği ve doğuş süreci ile coğrafi ve iklim; demografik zemini analiz edilir
2) Medeniyet ile kültür arası ilişki Türk Kültürünün ve tarihinin kendine has özellikleri değerlendirilir.
3) İlk yurt çevresinde kurulan Türk devletlerinin ve tarihi gelişim aşamaları karşılaştırlır.
4) Kültürümüzün tarihi seyri ile ve yeni coğrafyalardaki etkileşimi, gelişme süreci değerlendirilir.
5) Kültürümüzün tarihi seyri ile ve Anadoluda kökleşme gelişme süreci değerlendirilir.
6) Kültürleri tarihi etkileşimleri değerlendirilir.
7) Yakın doğunun siyasi ve kültürel dokusu hakkında bilgi edinilir.
8) Ara Değerlendirme
9) Hind coğrafyasında Türk kültürünün etkileri konusunda bilgiler kazanılır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TÜRK ADI- ANAYURDU-ANAYURTTAN GÖÇLER Ana yurtla ilgili harita ve belgelerden yaralanma
2 İLK TÜRK DEVLETLERİ ASYA BÜYÜK HUN DEVLETİ KAVİMLER GÖÇÜ AVRUPA HUNLARI GÖKTÜRK-UYGURLAR Asya fiziki ve siyasi haritası ve Tarih atlasının incelenmesi
3 AVARLAR, BULGARLAR, TÜRGİŞLER DİĞER DEVLETLER KARLUKLAR, KIRGIZLAR Asya, Avrupa fiziki ve siyasi haritası ve Tarih atlasının incelenmesi
4 İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET. İlgili kültürel resimlerden kaynaklardan yararlanma
5 TÜRKLERİN İSLAM DİNİNİ KABULÜ X. XIII YY. TÜRK İSLAM DEVLETLERİ KARAHANLI GAZNELİ SELÇUKLU DEVLETİ VE DİĞER DEVLETLER Kuzey Afrika ve Suriye de Kurulan Türk Devletleri Tolunoğulları, Akşitler, Eyyubiler, Memluklüler Türk düşünce hayatı ile İslam inancını karşılaştırmalı inceleme
6 XIII. - XIX YY. TÜRK İSLAM DEVLETLERİ MOĞOL İSTİLASI VE TÜRK-MOĞOL DEVLETLERİ Asya fiziki ve siyasi haritası ve Tarih atlasının veTürk-Moğol Topluluklarının benzer ve farklı kültürel özellikleriniincelenmesi
7 TİMURLULAR, AKKOYUNLULAR,KARAKOYUNLU, SAFAVİLER HİNDİSTANDA TÜRK SULTANLIKLARI VE BABÜRLER Asya, Avrupa fiziki ve siyasi haritası ve Tarih atlasının incelenmesi
8 Ara Sınav Sınav uygulaması
9 KARADENİZ;İN KUZEYİNDEKİ TÜRK HANLIKLARI- TÜRKİSTAN HANLIKLARI Karadeniz Havzası ile Asya, Avrupa fiziki ve siyasi haritası ve Tarih atlasının incelenmesi
10 TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET İlgili kültürel resimlerden kaynaklardan yararlanma
11 TÜRKİYE TARİHİ Anadolu'ya ait eski ve yeni haritaları inceleme
12 OSMANLI DEVLETİ TARİHİ-I ; ( KURULUŞ-YÜKSELİŞ DÖNEMLERİ) Avrupa,Balkanlar, Yakın ve Ortadoğuya ait eski ve yeni haritaları inceleme
13 OSMANLI DEVLETİ -II Osmanlı devletinin yayılış coğrafyasını ve buradaki siyasi yapıları inceleme
14 OSMANLI MEDENİYETİ -I Osmanlı devletinin yayılış coğrafyasını ve buradaki siyasi yapıları inceleme
15 OSMANLI MEDENİYETİ -II GÜNÜMÜZDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN SAHASI; DÜNYADAKİ BÖLGESEL TEMSİLCİLERİ VE MİRASÇILARI TOPLULUKLAR VE KÜLTÜREL GRUPLAR ilgili kültürel resimlerden kaynaklardan yararlanma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar