DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili I:ses ve Yapı Bilgisi * S   201 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:C
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dilin tanımını, dil ve diğer disiplinler arasındaki ilişkileri, dil bilgisi ve dil bilimin alt alanlarını, dil ailelerini, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yerini, ses, ünlü, ünsüz, ses değişmesi, düşmesi ve türemesini, hece, vurgu, aksan terimlerini, Türkçedeki ek ve kök ilişkilerini, sözcük türlerini kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin kökeni ve gelişimi Dilin Tanımı, Dilin Türeyiş Kuramları
2 Dil bilgisi ve dil biliminin tanımı ve alt alanları Dil ile Diger Disiplinler Dil Bilgisi ve Dil Bilimi
3 Türk dilini kökeni ve tarihsel gelişimi Türkçenin Dunya Dilleri Arasındaki Yeri
4 Türk dilinin diğer dillerle karşılaştırılması Türk Dilinin Sınıflandırılması
5 Ünlü ve ünsüzlerin özellikleri Ses Organları Türkçede Ünlüler ve Ünsüzler
6 Ünlü ve ünsüz değişmeleri Ünlü ve Ünsüz Değişmelerinin Nedenleri
7 Çeşitli ses olayları (benzeşme, aykırılaşma, düşme ve türeme vb.) Ses Olayları
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Türkçede Sözcük Yapma Yolları Birleştirme, Türetme, Ödünçleme vb.
10 Türkçenin Yapı Özellikleri Biçim Bilgisel Özellikler
11 Biçimbirim, ek ve kök ilişkisi, Yapım ve çekim ekleri Eklerin Dizilişi ve İşlevleri
12 Sözcük türleri (isim, sıfat, zamir, zarf) Özellikleri ve İşlevleri
13 Sözcük türleri (edat, bağlaç, fiil) Özellikleri ve İşlevleri
14 Sözcük öbekleri Kuruluşu ve İşlevleri
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar