DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili II:cümle ve Metin Bilgisi * S   202 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dilin tanımını, dil ve diğer disiplinler arasındaki ilişkileri, dil bilgisi ve dil bilimin alt alanlarını, dil ailelerini, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yerini, ses, ünlü, ünsüz, ses değişmesi, düşmesi ve türemesini, hece, vurgu, aksan terimlerini, Türkçedeki ek ve kök ilişkilerini, sözcük türlerini kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözcük öbekleri (isim ve sıfat tamlamaları) Sözcük türleri, sözcük gruplarının yapısı
2 Sözcük öbekleri (edat, bağlama, sayı, ünvan öbekleri) Sözcük gruplarının yapısı
3 Sözcük öbekleri (kısaltma öbekleri) Kısaltma gruplarının yapısı
4 Sözcük öbekleri (sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil öbekleri) Fiilimsi öbeklerinin yapısı
5 Cümlenin tanımı, Türkçede cümle yapısının özellikleri Türkçede cümlenin özellikleri, oluşumu ve yapısı
6 Cümlenin ögeleri (özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci) Cümle öğelerinin işlevleri ve cümledeki yeri
7 Cümle türleri (yüklemin yerine, türüne, anlamına göre) Olumlu ve olumsuz cümle, kurallı ve devrik cümle, isim ve fiil cümlesi
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Cümle türleri (yapısına göre, basit, birleşik, bağlı ve sıralı) Cümle türlerinin oluşum koşulları
10 Cümle çözümlemeleri Cümle çözümlemede uygulanan yöntemler ve farklı görüşler
11 Cümle çözümlemeleri Cümle çözümlemede uygulanan yöntemler ve farklı görüşler
12 Metin seçiminde kriterler Metin nasıl ve neye göre seçilmelidir, metnin özellikleri nelerdir
13 Metin çözümlemeleri Metin çözümleme yolları
14 Metin çözümlemeleri Metin çözümleme yolları
15 Genel değerlendirme Genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar